Skip to main content
Published: June 2023

Tiếng Việt (Vietnamese)

Tóm tắt: Tenants Victoria là một dịch vụ miễn phí và bảo mật dành cho người thuê nhà. Trang này cho quý vị biết cách chúng tôi có thể giúp quý vị và cách quý vị cho chúng tôi biết về vấn đề thuê nhà của mình.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp quý vị

Tenants Victoria cung cấp thông tin và lời khuyên để giúp người thuê nhà giải quyết các vấn đề thuê nhà. Dịch vụ của chúng tôi miễn phí và bảo mật.

Tenants Victoria Có thể:

  • Tư vấn về các vấn đề cụ thể như sửa chữa và tăng tiền thuê nhà
  • Thay mặt cho quý vị để đàm phán với chủ nhà hoặc đại lý bất động sản
  • Hỗ trợ hoặc đại diện cho quý vị tại Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT), nơi quyết định về những tranh chấp giữa người thuê nhà và chủ nhà
  • Cung cấp lời khuyên và hỗ trợ nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà, hóa đơn và các khoản nợ khác
  • Kết nối quý vị với các dịch vụ hỗ trợ khác

Sự trợ giúp mà chúng tôi có thể cung cấp phụ thuộc vào:

  • Các loại vấn đề thuê nhà
  • Quý vị có bao nhiêu tiền

Làm thế nào để cho chúng tôi biết về vấn đề thuê nhà của quý vị

Nếu quý vị thuê nhà thông qua chủ nhà hoặc đại lý bất động sản, hãy gọi cho chúng tôi qua số (03) 9416 2577. Đường dây này mở cửa Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu, 9:30 sáng – 1:30 chiều.

Thời gian chờ ước tính là hơn 40 phút do nhu cầu cao.

Nếu quý vị thuê nhà từ chính phủ hoặc tổ chức cộng đồng, hãy gọi cho chúng tôi qua số 1800 068 860. Đường dây này mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng – 4 giờ chiều.

Nếu quý vị sống trong nhà tập thể, hãy gọi cho chúng tôi qua số 1800 068 860. Đường dây này mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng – 4 giờ chiều.

Tôi có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình không?

Có, nếu quý vị muốn nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình, chúng tôi sẽ liên lạc với thông dịch viên để được hỗ trợ.

Chúng tôi sẽ sắp xếp gọi lại cho quý vị khi có thông dịch viên.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông dịch viên được chứng nhận bởi National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI).

Ai đó có thể gọi giúp cho tôi không?

Có. Nhân viên hoặc người hỗ trợ mà quý vị tin tưởng có thể gọi cho chúng tôi. Tốt nhất là quý vị nên ở cùng với nhân viên hoặc người hỗ trợ khi họ gọi.

Điều gì xảy ra khi quý vị liên lạc với chúng tôi

Chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho quý vị. Điều này giúp chúng tôi quyết định những gì chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị.

Tất cả mọi thứ quý vị nói với chúng tôi được bảo mật. Chúng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai những gì quý vị nói trừ khi quý vị nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể làm như vậy.

Nếu không thể hỗ trợ cho quý vị, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị chi tiết liên lạc của người có thể làm điều đó. Đây có thể là một trung tâm pháp lý cộng đồng hoặc một tổ chức dịch vụ cộng đồng.

Thông tin thêm về quyền thuê nhà

Trang mạng của chúng tôi có thông tin về nhiều chủ đề thuê nhà bằng tiếng Anh.

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept