Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Cẩm nang quyền lợi của người thuê nhà (tóm lược)

Taát caû ngöôøi thueâ nhaø trong tieåu bang Victoria ñeàu coù quyeàn lôïi phaùp lyù. Caùc quyeàn lôïi naøy ñöôïc Ñaïo Luaät Thueâ Möôùn Choã ÔÛ 1997 (Residential Tenancies Act – RTA) baûo ñaûm. Vieäc chuû nhaø ngaên caûn hoaëc tröøng phaït ngöôøi thueâ nhaø vì hoï thöïc thi quyeàn lôïi cuûa hoï laø ñieàu baát hôïp phaùp.

Caùc nguyeân taéc cuøng thuû tuïc cuûa Ñaïo Luaät Thueâ Möôùn Choã ÔÛ seõ ñöôïc löôïc ghi trong taäp taøi lieäu naøy vaø chuùng seõ traû lôøi phaàn lôùn caùc thaéc maéc thöôøng coù veà vieäc thueâ möôùn choã ôû. Neáu quí vò khoâng tìm ñöôïc caâu giaûi ñaùp cho thaéc maéc cuûa mình trong taäp taøi lieäu naøy, hoaëc neáu quí vò muoán bieát theâm chi tieát hoaëc muoán ñöôïc giuùp ñôõ, xin haõy lieân laïc vôùi dòch vuï coá vaán ngöôøi thueâ nhaø.

Trong tieåu bang Victoria coù nhieàu dòch vuï coá vaán ngöôøi thueâ nhaø. Caùc dòch vuï naøy mieãn phí vaø baûo maät nhaèm giuùp cho ngöôøi thueâ nhaø thöïc thi quyeàn lôïi cuûa hoï. Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø laø moät trong caùc dòch vuï naøy. Muoán bieát chi tieát veà dòch vuï coá vaán ngöôøi thueâ nhaø gaàn nôi cö nguï nhaát, quí vò coù theå goïi cho chuùng toâi qua soá ñieän thoaïi 1800 068 860 hoaëc lieân laïc baèng heä thoâng tin toaøn caàu taïi www.tuv.org.au. Neáu quí vò caàn thoâng dòch vieân thì xin haõy goïi cho chuùng toâi qua Dòch Vuï Thoâng Dòch qua Ñieän Thoaïi soá 131 450.

Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø cung öùng nhieàu dòch vuï cho ngöôøi thueâ nhaø. Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø coù theå
[list type=”square_list”]

 • giuùp quí vò ñieàn ñôn hoaëc thoûa thuaän lieân heä ñeán vieäc thueâ möôùn nhaø ôû.
 • coá vaán quí vò ñoái vôùi caùc vaán ñeà cuï theå thí duï nhö söûa chöõa, tieàn thueâ taêng leân
 • ñaïi dieän quí vò ñeå thöông löôïng vaø tranh ñaáu vôùi chuû nhaø hoaëc cô sôû ñaïi lyù ñòa oác
 • trôï giuùp vaø ñaïi dieän cho quí vò khi ra Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï Victoria
 • noùi chuyeän vôùi nhoùm coäng ñoàng cuûa quí vò veà quyeàn lôïi cuûa ngöôøi thueâ nhaø
 • giôùi thieäu quí vò ñeán dòch vuï coá vaán ngöôøi thueâ nhaø gaàn nôi quí vò cö nguï nhaát

[/list]

Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø cam keát seõ cung öùng thoâng tin vaø nguoàn nhaân vaät löïc cho caùc ngöôøi thueâ nhaø noùi ngoân ngöõ khaùc hôn tieáng Anh.

CAÙC MAÅU LÔØI KHUYEÂN CHO NGÖÔØI MÔÙI THUEÂ NHAØ

Caùc maåu lôøi khuyeân sau ñaây aùp duïng ñöôïc cho haàu heát caùc tình huoáng cuûa vieäc thueâ nhaø ôû.

 1. ñöøng ñeå cho chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác aùp ñaûo ñeå roài kyù teân vaøo caùc ñôn töø hoaëc hôïp ñoàng maø quí vò khoâng ñoïc ñöôïc hoaëc giaû quí vò khoâng hieåu (Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø hoaëc dòch vuï coá vaán ngöôøi thueâ nhaø taïi ñòa phöông coù theå giaûi thích caùc ñôn töø hoaëc thoûa thuaän ñoù cho quí vò)
 2. neáu quí vò thoûa thuaän vôùi chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác, thì haõy baûo ñaûm laø phaûi laøm vaên töï vaø coù chöõ kyù cuûa quí vò cuõng nhö cuûa chuû nhaø hoaëc cô sôû ñaïi lyù ñòa oác (ôû UÙc thoûa thuaän suoâng baèng mieäng thì khoâng ñöôïc toân troïng laém so vôùi moät soá quoác gia khaùc)
 3. neáu quí vò traû cho chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác baát kyø khoaûn tieàn naøo, xin haõy yeâu caàu hoï caáp cho quí vò bieân nhaän coù ghi ngaøy vaø chöõ kyù, ñaëc bieät laø khi quí vò traû tieàn maët
 4. haõy giöõ caùc bieân nhaän, giaáy tôø, ñôn töø hoaëc thoûa thuaän coù lieân can ñeán vieäc thueâ möôùn nhaø ôû cuûa quí vò ôû moät nôi an toaøn cho ñeán khi chaám döùt khoâng thueâ möôùn choã ñoù nöõa
 5. neáu quí vò coù vaán ñeà tranh chaáp, caùc dòch vuï coá vaán ngöôøi thueâ nhaø hoaëc Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thuï coù theå giuùp quí vò thöông thaûo moät giaûi phaùp cho vaán ñeà thueâ möôùn choã ôû cuûa quí vò
 6. laøm ñôn noäp cho Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï Victoria neáu quí vò khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà tranh chaáp cuûa quí vò vôùi chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác. Toøa Ñaëc Traùch khoâng phaûi laø moät Toøa AÙn. Cô quan naøy seõ khoâng tröøng phaït quí vò bôûi leõ ñôn quí vò noäp baát thaønh. Ñaây laø moät tieán trình giaûi quyeát tranh chaáp bình dò vaø ít toán phí vaø ngöôøi thueâ nhaø neân taän duïng lôïi theá cuûa hoï neáu Toøa Ñaëc Traùch ra leänh cho chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác phaûi toân troïng quyeàn lôïi cuûa ngöôøi thueâ nhaø.

BAÉT ÑAÀU THUEÂ MÖÔÙN CHOÃ ÔÛ

ÑÔN XIN THUEÂ MÖÔÙN CHOÃ ÔÛ

Khi quí vò laøm ñôn xin thueâ möôùn choã ôû, thì chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác coù theå yeâu caàu quí vò cung caáp chi tieát caù nhaân nhöng theo luaät phaùp thì hoï khoâng ñöôïc pheùp hoûi quí vò veà
[list type=”square_list”]

 • chuûng toäc
 • chính kieán
 • tín ngöôõng
 • tình traïng hoân nhaân
 • tình traïng söùc khoûe
 • phaùi tính
 • yù thích tính duïc

[/list]

Caùc yeáu toá treân khoâng coù moái lieân heä gì ñeán chuyeän quí vò coù hoäi ñuû tö caùch ñeå thueâ möôùn choã ôû hay khoâng. Ñöøng traû lôøi caùc caâu hoûi veà caùc ñieàu naøy neáu quí vò khoâng muoán. Neáu ñôn quí vò bò baùc vaø quí vò cho raèng lyù do baùc ñôn laø vì quí vò ñaõ khöôùc töø khoâng traû lôøi caâu hoûi nhö theá, xin haõy lieân laïc vôùi Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø ñeå hoï coá vaán cho quí vò.

Trong moät soá tình huoáng chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác khoâng ñöôïc pheùp baùc ñôn quí vò xin thueâ möôùn nhaø vì lyù do quí vò coù con caùi. Neáu ñôn quí vò bò baùc vì quí vò coù con, xin haõy lieân laïc vôùi Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø ñeå hoï coá vaán cho quí vò.

GIAO KEØO

Neáu ñôn xin ñöôïc chaáp thuaän, quí vò seõ laøm moät giao keøo. Phaàn lôùn caùc giao keøo ñeàu baèng vaên baûn maëc duø coù tröôøng hôïp laøm giao keøo mieäng. Coù hai loaïi giao keøo: ñònh kyø hoaëc haïn kyø.

Caùc giao keøo ñònh kyø cho pheùp quí vò thueâ möôùn choã moät thôøi gian coá ñònh, thöôøng laø saùu hoaëc 12 thaùng. Caùc giao keøo haïn kyø thöôøng coù hieäu löïc töøng thaùng moät. Sau khi giao keøo ñònh kyø heát haïn thì noù trôû thaønh giao keøo haïn kyø, tröø phi quí vò kyù moät giao keøo ñònh kyø môùi. Quí vò khoâng bò baét buoäc phaûi doïn ra sau khi giao keøo ñònh kyø heát haïn, tröø phi ñoù laø yù muoán cuûa quí vò hoaëc laø quí vò nhaän ñöôïc Giaáy Baùo Doïn Ra.

Moät giao keøo ñònh kyø baèng vaên baûn seõ khieán cho quí vò coù öu theá trong tröôøng hôïp vaán ñeà tranh chaáp xaûy ra, maëc duø Ñaïo Luaät Thueâ Möôùn Choã ÔÛ vaãn baûo veä cho quí vò neáu quí vò coù giao keøo haïn kyø.

Neáu quí vò cho beø baïn vaøo thueâ chung, thì quí vò neân chaéc chaén laø teân cuûa ngöôøi naøy ñöôïc ghi boå tuùc vaøo giao keøo. Neáu quí vò doïn ra maø ngöôøi baïn tieáp tuïc thueâ choã ñoù, thì quí vò haõy yeâu caàu chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác gaïch boû teân quí vò khoûi giao keøo. Neáu hoï khoâng laøm nhö vaäy thì quí vò coù theå phaûi chòu traùch nhieäm cho baát kyø khoaûn tieàn thueâ nhaø naøo chöa thanh toaùn hoaëc hö haïi naøo maø ngöôøi baïn cuûa quí vò gaây ra ñoái vôùi choã thueâ möôùn sau khi quí vò ñaõ doïn ra.

TIEÀN THUEÂ NHAØ & TIEÀN THEÁ CHAÂN

Sau khi baét ñaàu thueâ choã ôû, chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác seõ yeâu caàu quí vò traû tröôùc tieàn thueâ nhaø cuûa moät thaùng. Trong ña soá tröôøng hôïp hoï khoâng theå yeâu caàu quí vò traû tröôùc tieàn thueâ nhaø nhieàu hôn khoaûn tieàn thueâ nhaø moät thaùng.

Ñoàng thôøi hoï cuõng yeâu caàu quí vò ñaët tieàn theá chaân phoøng khi quí vò khoâng traû tieàn thueâ nhaø hoaëc gaây hö haïi cho choã thueâ möôùn. Trong ña soá tröôøng hôïp thì soá tieàn theá chaân naøy khoâng theå vöôït quaù khoaûn tieàn thueâ nhaø moät thaùng.

Chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác seõ phaûi trao cho quí vò giaáy Noäp Tieàn Theá Chaân. Khi quí vò ñaõ ñieàn xong vaø kyù teân, haõy trao giaáy ñoù laïi cho chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác vaø roài hoï seõ trao cho quí vò moät phuï baûn ñeå quí vò löu giöõ vaø gôûi soá tieàn theá chaân cuûa quí vò ñeán Cô Quan Phuï Traùch Tieàn Theá Chaân cuûa Ngöôøi Thueâ Nhaø. Cô quan naøy seõ gôûi cho quí vò bieân nhaän trong voøng 14 ngaøy vaø hoï seõ giöõ Tieàn Theá Chaân cuûa quí vò cho ñeán khi giao keøo thueâ nhaø chaám döùt.

Vaên Phoøng Gia Cö coù theå giuùp ñôõ neáu quí vò khoâng ñoùng noåi Tieàn Theá Chaân vaø quí vò laø thöôøng truù nhaân ôû UÙc. Haõy hoûi xin maãu ñôn Möôïn Tieàn Theá Chaân taïi Vaên Phoøng Gia Cö Khu Vöïc cuûa quí vò (lieät keâ trong Nieân Giaùm Ñieän Thoaïi Maøu Traéng quyeån A-K döôùi ñeà muïc Caùc Dòch Vuï Nhaân Sinh)

Neáu quí vò doïn ra khoûi choã thueâ möôùn vaø chuyeån nhöôïng giao keøo cho moät ngöôøi thueâ nhaø khaùc, thì quí vò neân ñieàn moät maãu ñôn Chuyeån Tieàn Theá Chaân (coù saün taïi cô sôû ñaïi lyù ñòa oác, Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø hoaëc hoaëc Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thuï).

BAÛN BAÙO CAÙO TÌNH TRAÏNG

Tröôùc khi quí vò baét ñaàu doïn vaøo ôû, chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác seõ kieåm tra choã ôû cho thueâ. Hoï seõ ñieàn vaøo moät Baûn Baùo Caùo Tình Traïng, ghi nhaän tình traïng cuûa choã ôû vaø seõ trao cho quí vò hai baûn phuï sau khi hoï ñieàn xong.

Ñieàu quan troïng laø quí vò phaûi ghi chuù baát kyø ñieåm naøo maø quí vò baát ñoàng yù vôùi söï thaåm ñònh cuûa hoï veà nôi choán quí vò seõ thueâ. Baát kyø hö haïi hoaëc daáu veát dô baån naøo cuõng ñeàu neân ghi chuù laïi, neáu khoâng thì quí vò coù theå bò ñoå loãi laø ñaõ gaây ra nhöõng ñieàu ñoù khi thôøi haïn thueâ choã ôû chaám döùt. Khi quí vò ñieàn xong vaø kyù teân vaøo baûn baùo caùo; quí vò seõ ñem trao cho chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác moät baûn phuï vaø löu giöõ moät baûn phuï laøm baèng.

CAÙC GIAÁY TÔØ & THOÂNG TIN KHAÙC

Chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác seõ cho quí vò bieát chi tieát cuûa hoï ñeå quí vò coù theå lieân laïc trong tröôøng hôïp caàn phaûi söûa chöõa khaån caáp. Ñoàng thôøi hoï cuõng neân trao cho quí vò taäp taøi lieäu veà Quyeàn Lôïi vaø Boån Phaän cuûa Ngöôøi Thueâ Nhaø coù löôïc ghi caùc quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa caû chuû nhaø laãn ngöôøi thueâ nhaø.

NOÁI CAÙC PHÖÔNG TIEÄN SINH HOAÏT

Tröôùc khi doïn vaøo, quí vò neân noái laïi ñieän, ga, nöôùc vaø ñieän thoaïi theo teân cuûa quí vò baèng khoâng quí vò coù theå bò ñoøi phaàn maø ngöôøi thueâ nhaø tröôùc ñoù ñaõ tieâu thuï. Chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác coù theå cung caáp cho quí vò chi tieát lieân laïc cuûa caùc coâng ty cung caáp ñieän, ga, nöôùc vaø ñieän thoaïi trong ñòa phöông cuûa quí vò.

Quí vò seõ bò tính khoaûn tieàn noái laïi ñöôøng daây ñieän vaø ñieän thoaïi.

TRONG THÔØI GIAN THUEÂ MÖÔÙN

Söûa Chöõa

Chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác phaûi baûo ñaûm laø nôi choã quí vò thueâ möôùn saïch vaø doïn troáng khi quí vò baét ñaàu thueâ. Ñoàng thôøi hoï cuõng phaûi baûo quaûn nôi choã naøy trong tình traïng toát suoát thôøi haïn quí vò thueâ möôùn noù.

Caùc Söûa Chöõa Khaån Caáp

Haõy lieân laïc chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác ngay neáu coù ñieàu gì quí vò caàn phaûi söûa chöõa gaáp. Caùc ñieàu sau ñaây ñöôïc xem laø khaån caáp

[list type=”square_list”]

 • ñöôøng oáng nöôùc bò beå
 • ñöôøng coáng thoaùt nöôùc cuûa nhaø veä sinh bò ngheït hay bò beå
 • maùi nhaø bò doät traàm troïng
 • ga bò xì
 • ñöôøng daây ñieän bò truïc traëc nguy hieåm
 • bò nöôùc traøn ngaäp
 • hö haïi nghieâm troïng vì baõo toá hoaëc hoûa hoaïn
 • caùc phöông tieän nhö nöôùc noùng, nöôùc, loø naáu nöôùng, söôûi hoaëc maùy giaët khoâng hoaït ñoäng
 • maát ñieän, ga hoaëc nöôùc
 • caùc thieát bò thuoäc ñöôøng oáng nöôùc do chuû nhaân cung caáp nhö voøi nöôùc v.v, bò truïc traëc, khieán cho moät soá löôïng nöôùc ñaùng keå bò hoang phí
 • caùc truïc traëc hoaëc hö haïi khieán cho choã ôû maát an toaøn hoaëc maát an ninh
 • thang maùy hoaëc caàu thang boä bò truïc traëc naëng

[/list]

Neáu quí vò khoâng theå lieân laïc ñöôïc vôùi chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác hoaëc giaû hoï khöôùc töø khoâng chòu giaûi quyeát ngay caùc söûa chöõa khaån caáp thì quí vò coù theå
[list type=”square_list”]

 • töï mình kieám thôï söûa chöõa vaán ñeà ñoù vôùi chi phí toái ña laø $1000 vaø yeâu caàu hoï boài hoaøn cho quí vò (nhôù ñoan chaéc laø quí vò coù giöõ bieân lai), hoaëc
 • noäp ñôn xin leänh Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï Victoria buoäc chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác söûa chöõa vaán ñeà ñoù.

[/list]

Caùc Söûa Chöõa Khoâng Khaån Caáp

Neáu vaán ñeà söûa chöõa khoâng thuoäc dieän khaån caáp, quí vò caàn laøm theo ba böôùc sau ñaây.

 1. Gôûi cho chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác moät Giaáy Thoâng Baùo cho Chuû Nhaø (maãu ñôn naøy coù saün taïi Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø hoaëc Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thuïï). Giaáy Thoâng Baùo naøy seõ cho hoï coù ñöôïc 14 ngaøy ñeå söûa chöõa vaán ñeà ñoù.
 2. Neáu vaán ñeà ñoù vaãn chöa ñöôïc söûa chöõa trong voøng 14 ngaøy, xin haõy vieát thö cho Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thuïï vaø nhôø hoï ñieàu tra giuøm. Haõy gôûi thö ñeán

The Director
Consumer Affairs Victoria
GPO Box 123A
Melbourne
VIC 3001

 1. Moät thanh tra cuûa Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thu seõ ñeán vieáng choã quí vò thueâ vaø ñuùc keát moät baùo caùo veà vaán ñeà ñoù. Hoï seõ gôûi cho quí vò moät baûn phuï cuûa baûn baùo caùo naøy. Neáu baûn caùo ghi laø vaán ñeà ñoù caàn ñöôïc söûa chöõa thì quí vò haõy laøm ñôn noäp cho Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï Victoria ñeå hoï ra leänh cho chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác söûa chöõa vaán ñeà ñoù.

CHI PHÍ CUÛA CAÙC PHÖÔNG TIEÄN SINH HOAÏT

Quí vò phaûi traû tieàn ñieän, ga, nöôùc neáu choã ôû quí vò thueâ coù ñoàng hoà rieâng. Chuû nhaø seõ phaûi traû cho caùc khoaûn naøy neáu choã ôû quí vò thueâ khoâng coù ñoàng hoà rieâng. Caùc coâng ty ñieän, ga, nöôùc coù theå cho quí vò bieát laø choã ôû quí vò thueâ coù ñoàng hoà rieâng hay khoâng.

Haàu nhö trong moïi tröôøng hôïp, ngöôøi thueâ nhaø seõ chòu traùch nhieäm traû chi phí ñieän thoaïi.

SÖÏ RIEÂNG TÖ

Chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác chæ coù theå vaøo choã ôû quí vò thueâ vôùi moät soá lyù do cuï theå maø thoâi, ví duï nhö ñeå söûa chöõa caùc ñieàu caàn thieát. Hoï phaûi vieát giaáy baùo cho quí vò bieát lyù do maø hoï muoán vaøo choã ôû cuûa quí vò.

Chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác phaûi moät laø ñöôïc quí vò ñoàng thuaän cho vaøo choã quí vò ôû, hoaëc hai laø thoâng baùo cho quí vò bieát tröôùc 24 tieáng ñoàng hoà yù ñònh muoán vaøo choã quí vò ôû. Neáu hoï gôûi thoâng baùo baèng böu chính thì hoï phaûi daønh troïn hai ngaøy cho thö ñi. Hoï chæ coù theå vaøo nhaø trong thôøi gian töø 8 giôø saùng ñeán 6 giôø chieàu khoâng keå caùc ngaøy leã.

Quí vò coù theå laøm ñôn xin leänh Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï Victoria ñeå haïn cheá vieäc ra vaøo choã ôû quí vò thueâ neáu hoï thöôøng xuyeân laøm ñieàu ñoù hoaëc saùch nhieãu quí vò.

TIEÀN THUEÂ NHAØ THIEÁU

Chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác coù theå xin leänh toøa ñaëc traùch ñeå ñuoåi quí vò ra neáu quí vò ñoùng tieàn nhaø treã haïn 14 ngaøy hoaëc laâu hôn. Hoï khoâng theå ñuoåi nhaø maø khoâng coù leänh cuûa Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï. Cho duø hoï coù leänh Toøa Ñaëc Traùch ñi nöõa thì cuõng chæ coù Caûnh Saùt môùi coù theå truïc xuaát quí vò.

TAÊNG TIEÀN THUEÂ NHAØ

Chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác phaûi gôûi giaáy thoâng baùo cho quí vò bieát tröôùc 60 ngaøy ñoái vôùi baát kyø döï tính taêng tieàn thueâ nhaø naøo.

Neáu quí vò cho raèng döï tính taêng tieàn thueâ nhaø laø baát coâng, xin haõy vieát thö cho Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thuï. Quí vò phaûi vieát thö cho Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thuï trong voøng 30 ngaøy sau khi nhaän ñöôïc giaáy thoâng baùo taêng tieàn thueâ nhaø.

Moät thanh tra cuûa Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thuï seõ ñeán vieáng choã quí vò thueâ vaø ñuùc keát moät baùo caùo veà vaán ñeà taêng tieàn thueâ nhaø. Hoï seõ gôûi cho quí vò moät baûn phuï cuûa baûn baùo caùo naøy.

Neáu baûn caùo ghi laø vaán ñeà taêng tieàn thueâ nhaø laø baát coâng thì quí vò haõy laøm ñôn noäp cho Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï Victoria ñeå hoï ra leänh baùc boû döï tính taêng tieàn thueâ nhaø.

Haõy traû möùc tieàn thueâ nhaø ñaõ taêng cho ñeán khi coù leänh cuûa Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï, neáu khoâng thì quí vò seõ laâm vaøo tröôøng hôïp traû tieàn nhaø thieáu.

CHAÁM DÖÙT THUEÂ CHOÃ ÔÛ

Thoâng Baùo Doïn Ra

Chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác phaûi gôûi Giaáy Baùo Doïn Ra cho quí vò neáu hoï muoán quí vò doïn ra. Thôøi löôïng baùo tröôùc tuøy thuoäc vaøo lyù do maø hoï muoán quí vò doïn ra. Haõy lieân laïc vôùi Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø neáu quí vò nhaän ñöôïc Giaáy Baùo Doïn Ra vaø quí vò khoâng muoán doïn ra hoaëc neáu quí vò caàn theâm thôøi gian. Haõy nhôù raèng hoï khoâng theå ñuoåi quí vò ra maø khoâng coù leänh cuûa Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï.

Giaáy Thoâng Baùo Döï Tính Doïn Ra

Quí vò phaûi gôûi giaáy baùo cho chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác bieát yù ñònh quí vò muoán doïn ra neáu quí vò coù yù ñoù. Thôøi löôïng baùo tröôùc tuøy thuoäc vaøo hoaøn caûnh cuûa quí vò.

Trong ña soá tröôøng hôïp thì quí vò phaûi thoâng baùo tröôùc 28 ngaøy neáu giao keøo thueâ möôùn cuûa quí vò thuoäc loaïi haïn kyø hoaëc neáu quí vò muoán doïn ra vaøo ngaøy cuoái cuûa giao keøo thueâ ñònh kyø. Neáu giao keøo thueâ möôùn cuûa quí vò thuoäc loaïi haïn kyø maø quí vò muoán doïn ra sôùm hôn, xin haõy lieân laïc vôùi Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø ñeå ñöôïc coá vaán.

Neáu quí vò muoán doïn ra tröôùc khi giao keøo ñònh kyø heát haïn, thì thôøi löôïng phaûi thoâng baùo tröôùc tuøy thuoäc vaøo hoaøn caûnh cuûa quí vò. Trong ña soá tröôøng hôïp, neáu quí vò doïn ra tröôùc khi giao keøo ñònh kyø heát haïn, chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác coù theå yeâu caàu quí vò traû chi phí quaûng caùo, chi phí cho thueâ möôùn laïi, vaø tieàn thueâ nhaø cho ñeán khi tìm ñöôïc ngöôøi thueâ nhaø môùi. Haõy lieân laïc vôùi Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø ñeå ñöôïc coá vaán.

Laáy Laïi Tieàn Theá Chaân & Söï Tieán Cöû

Vaøo thôøi ñieåm cuoái cuûa giao keøo thueâ choã ôû, chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác seõ ñeán kieåm tra choã quí vò thueâ. Hoï coù theå xin laáy khoaûn tieàn theá chaân cuûa quí vò neáu hoï cho raèng quí vò ñaõ laøm hö haïi choã ôû quí vò thueâ, khoâng doïn deïp, laøm veä sinh saïch seõ, hoaëc neáu quí vò vaãn coøn thieáu tieàn thueâ nhaø.

Neáu quí vò ñoàng yù vôùi ñoøi hoûi cuûa hoï, thì hoï seõ trao cho quí vò maãu ñôn Ñoøi Xin Tieàn Theá Chaân. Neáu quí vò haøi loøng vôùi caùc chi tieát ghi trong maãu ñôn, thì quí vò kyù teân vaø trao laïi cho chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác. Ñöøng kyù teân vaøo maãu ñôn naøy neáu quí vò baát ñoàng yù vôùi nhöõng gì chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác ñoøi hoûi.

Neáu quí vò ñaõ kyù teân vaøo maãu ñôn naøy, chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác seõ gôûi noù ñeán Cô Quan Phuï Traùch Tieàn Theá Chaân cuûa Ngöôøi Thueâ Nhaø. Cô Quan naøy seõ traû cho chuû nhaø vaø quí vò khoaûn tieàn nhö ñaõ ñoàng thuaän ghi trong maãu ñôn.

Neáu quí vò baát ñoàng yù kieán vôùi ñoøi hoûi cuûa hoï thì hoï phaûi laøm ñôn xin Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï Victoria ñeå ñöôïc laáy moät phaàn hoaëc toaøn boä soá tieàn theá chaân cuûa quí vò. Khi ra Toøa Ñaëc Traùch, quí vò seõ ñöôïc cho cô hoäi tranh caõi veà ñieàu ñoøi hoûi cuûa chuû nhaø.

Ñieàu höõu ích laø quí vò neân xin chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác caáp giaáy tieán cöû sau khi giao keøo thueâ choã ôû chaám döùt. Yeâu caàu hoï ghi raèng quí vò traû tieàn thueâ nhaø ñuùng haïn kyø vaø quí vò ñaõ giöõ cho choã ôû quí vò thueâ saïch seõ vaø baûo trì noù toát.

BOÀI THÖÔØNG

Quí vò coù theå ñoøi chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác boài thöôøng neáu quí vò bò thieät thoøi bôûi vì hoï ñaõ khoâng laøm ñuùng traùch nhieäm phaùp lyù cuûa hoï. Thí duï quí vò coù theå ñoøi boài thöôøng neáu ñoà ñaïc baøn gheá cuûa quí vò bò nöôùc tröïc tieáp laøm hö haïi vì hoï ñaõ khoâng chòu söûa chöõa loã doät treân maùi nhaø.

Vieäc xin boài thöôøng coù theå xaûy ra tröôùc, trong khi vaø sau thôøi gian thueâ möôùn choã ôû.

Ñeå xin boài thöôøng quí vò phaûi gôûi cho chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác Giaáy Baùo Taéc Traùch (coù saün taïi Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø hoaëc Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thuï). Giaáy baùo naøy seõ neâu roõ chi tieát ñieàu quí vò ñoøi boài thöôøng vaø söï thieät thoøi cuûa quí vò. Neáu hoï khoâng boài thöôøng cho quí vò trong voøng 14 ngaøy, thì quí vò coù theå noäp ñôn xin Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï Victoria ra leänh boài thöôøng.

Ñoàng thôøi chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác cuõng coù theå ñoøi boài thöôøng neáu quí vò khoâng laøm troøn traùch nhieäm phaùp lyù cuûa mình. Thí duï quí vò doïn ra maø tieàn thueâ nhaø chöa traû ñuû. Hoï cuõng phaûi laøm theo cuøng moät thuû tuïc.

Toøa Ñaëc Traùch khoâng theå phaân xöû caùc ñoøi hoûi xin boài thöôøng cho söï ñau ñôùn vaø ñau khoå, thöông taät hoaëc töû vong vaø khoâng theå phaân xöû caùc tröôøng hôïp xin boài thöôøng vöôït quaù möùc $10 000 ngoaïi tröø nhöõng hoaøn caûnh ñaëc bieät.

Haõy lieân laïc vôùi Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø neáu quí vò muoán xin ñoøi boài thöôøng hoaëc laø quí vò nhaän ñöôïc Giaáy Baùo Taéc Traùch cuûa chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác.

TOØA ÑAËC TRAÙCH THUÛ TUÏC HAØNH CHAÙNH VAØ DAÂN SÖÏ VICTORIA

Toøa Ñaëc Traùch Thuû Tuïc Haønh Chaùnh vaø Daân Söï Victoria giaûi quyeát caùc tranh chaáp giöõa chuû nhaø vaø ngöôøi thueâ nhaø. Leä phí noäp ñôn cho Toøa Ñaëc Traùch laø $30. Neáu quí vò coù möùc thu nhaäp lôïi töùc thaáp, thì Toøa Ñaëc Traùch coù theå mieãn thu leä phí cuûa quí vò.

Chi tieát cuûa Toøa Ñaëc Traùch laø

55 King St
Melbourne
1300 01 VCAT, Fax 9628 9822

Neáu quí vò noäp ñôn cho Toøa Ñaëc Traùch, thì quí vò phaûi gôûi moät baûn sao cuûa ñôn xin ñoù cho chuû nhaø trong voøng baûy ngaøy. Toøa Ñaëc Traùch seõ cho quí vò bieát ngaøy giôø cuûa phieân xöû. Neáu tröôøng hôïp cuûa quí vò laø tröôøng hôïp khaån caáp thì quí vò thoâng baùo cho Toøa Ñaëc Traùch bieát ñieàu naøy khi noäp ñôn.

Baùo cho Toøa Ñaëc Traùch bieát tröôùc ngaøy cuûa phieân xöû laø quí vò caàn thoâng dòch vieân. Dòch vuï naøy mieãn phí.

Hieäp Hoäi Ngöôøi Thueâ Nhaø coù theå giuùp quí vò chuaån bò cho phieân xöû. Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät chuùng toâi coù theå ñaïi dieän cho quí vò trong phieân xöû. Dòch vuï naøy mieãn phí.

THAN PHIEÀN VEÀ CHUÛ NHAØ & CÔ SÔÛ ÑAÏI LYÙ ÑÒA OÁC

Quí vò coù theå noäp ñôn vôùi Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thuïï neáu chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác ñaõ coù haønh ñoäng baát hôïp phaùp hoaëc khoâng ñuùng ñaén. Neáu Cô Quan Baûo Veä Ngöôøi Tieâu Thuïï xaùc ñònh raèng chuû nhaø hay cô sôû ñaïi lyù ñòa oác ñaõ coù haønh ñoäng baát hôïp phaùp thì hoï coù theå bò truy toá ra toøa.

[box type=”warning”]Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.[/box]

những trang liên quan

Thông Báo Yêu Cầu Dọn Ra

cần được giúp đỡ thêm?

Nếu cần thêm thông tin hay muốn có người giúp đỡ, xin quý vị liên lạc với chúng tôi.


Tenants’ Rights (summary of Tenants’ Handbook) | Vietnamese | June 2006

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept