Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Cơ sở dữ liệu người thuê nhà hoặc “blacklists”

Khi quý vị nộp đơn xin thuê chỗ ở, đôi khi chủ nhà và đại diện địa ốc sử dụng cơ sở dữ liệu người thuê nhà để kiểm tra xem quý vị có bị chủ nhà hoặc các đại diện địa ốc trước đó ghi tên quý vị vào “blacklists” hay không.

trang này

Cơ sở dữ liệu người thuê nhà là gì?
Tại sao người thuê nhà bị ghi tên vào danh sách?
Những gì chủ nhà phải nói với quý vị
Danh sách này có hiệu lực trong bao lâu?
Ngăn không để bị ghi tên vào danh sách
Kiểm tra xem quý vị có bị ghi tên vào danh sách hay không
Sửa lại hoặc xóa tên trong danh sách

Cơ sở dữ liệu người thuê nhà là gì?

Các cơ sở dữ liệu người thuê nhà đều do các công ty tư nhân phụ trách. Họ thu thập thông tin về người thuê nhà và cung cấp cho chủ nhà, đại diện địa ốc cũng như người thuê nhà, họ thường sẽ tính fee. Một số công ty cơ sở dữ liệu.

Tại sao người thuê nhà bị ghi tên vào danh sách?

Quý vị chỉ có thể bị ghi tên vào cơ sở dữ liệu người thuê nhà nếu:
[list type=”square_list”]

 • quý vị nợ tiền chủ nhà nhiều hơn tiền thế chân để trừ nợ, hoặc
 • VCAT đã cấp cho chủ nhà Án lệnh Lấy Nhà (Possession Order) đối với căn nhà,

[/list]

vì quý vị:
[list type=”square_list”]

 • vi phạm hợp đồng thuê nhà; hoặc
 • gây hư hại cho căn nhà với ác ý; hoặc
 • sử dụng căn nhà vào một mục đích bất hợp pháp; hoặc
 • cho người khác thuê lại hoặc chuyển nhượng căn nhà cho người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà; hoặc
 • gây nguy hiểm cho hàng xóm hay một người trong nhà tập thể hoặc công viên caravan; hoặc
 • trả tiền thuê nhà trễ hơn 14 ngày (nếu quý vị là người thuê nhà)
 • hoặc trễ hơn 7 ngày (nếu quý vị là người ở trong nhà tập thể hoặc công viên caravan); hoặc
 • vi phạm án lệnh chấp hành (compliance order) do VCAT đề ra.

[/list]

Bình thường quý vị không thể bị ghi tên vào cơ sở dữ liệu người thuê nhà nếu quý vị không có tên trong hợp đồng thuê nhà.

Bình thường quý vị không thể bị ghi tên vào cơ sở dữ liệu người thuê nhà nếu hợp đồng thuê nhà chưa kết thúc.

Bình thường quý vị không thể bị ghi tên vào cơ sở dữ liệu người thuê nhà, trừ khi chủ nhà hoặc đại lý đã:

 1. cung cấp cho quý vị thông tin sẽ bị ghi vào cơ sở dữ liệu (hoặc thực hiện các bước hợp lý khác để cung cấp cho quý vị thông tin này); và
 2. cho quý vị có ít nhất 14 ngày để quý vị trả lời; và
 3. xem xét bất kỳ ý kiến phản đối hay sửa đổi nào từ quý vị.

Nếu tên của quý vị có trong danh sách mà không hội đủ các yêu cầu trên, quý vị có thể thực hiện các bước để sửa đổi hay xóa bỏ chi tiết này trong danh sách.

Những gì chủ nhà phải nói với quý vị

…khi quý vị nộp đơn xin thuê nhà

Nếu chủ nhà hoặc đại lý địa ốc thường sử dụng cơ sở dữ liệu người thuê nhà để xét duyệt đơn xin thuê nhà, họ phải báo cho quý vị biết bằng văn bản vào lúc quý vị nộp đơn xin, bao gồm:
[list type=”square_list”]

 • tên của cơ sở dữ liệu
 • rằng cơ sở dữ liệu được sử dụng để kiểm tra quá trình thuê nhà của người đứng đơn
 • chi tiết liên lạc của công ty cơ sở dữ liệu.

[/list]

…nếu họ tìm thấy chi tiết về quý vị trong danh sách

Nếu chủ nhà hoặc đại lý địa ốc tìm thấy quý vị bị ghi tên vào cơ sở dữ liệu người thuê nhà, họ phải báo cho quý vị biết bằng văn bản trong vòng 7 ngày, bao gồm:
[list type=”square_list”]

 • tên của cơ sở dữ liệu
 • rằng cơ sở dữ liệu có thông tin cá nhân về quý vị
 • tên của từng người đã ghi thông tin đó vào (nếu có)
 • cách để quý vị có thể xóa hoặc sửa lại chi tiết trong danh sách

[/list]

…nếu họ muốn ghi tên quý vị vào “blacklists”

Nếu chủ nhà hoặc đại lý địa ốc muốn ghi tên quý vị vào cơ sở dữ liệu người thuê nhà, họ phải:

 1. cung cấp cho quý vị thông tin sẽ bị ghi vào cơ sở dữ liệu (hoặc thực hiện các bước hợp lý khác để cung cấp cho quý vị thông tin này); và
 2. cho quý vị có ít nhất 14 ngày để quý vị trả lời; và
 3. xét xem quý vị có bất kỳ ý kiến phản đối hay chi tiết sửa đổi nào.

Danh sách này có hiệu lực trong bao lâu?

Chi tiết bị ghi vào cơ sở dữ liệu thuê nhà có thể được lưu trữ tối đa 3 năm, nhưng theo luật, nó phải được xóa bỏ sớm hơn nếu “không còn cập nhật” nữa.

Ngăn không để bị ghi tên vào danh sách

Nếu chủ nhà hoặc đại lý địa ốc đã dọa sẽ ghi tên quý vị vào “blacklists” nhưng lý do của họ là không hợp pháp, quý vị có thể nộp đơn lên VCAT xin án lệnh ngăn không cho chủ nhà hoặc công ty cơ sở dữ liệu ghi tên quý vị vào cơ sở dữ liệu.

Kiểm tra xem quý vị có bị ghi tên vào danh sách hay không

Người thuê có quyền kiểm tra các chi tiết trong cơ sở dữ liệu người thuê nhà về bản thân họ. Muốn kiểm tra xem mình có bị ghi tên vào danh sách hay không, quý vị gửi thư yêu cầu cho chủ nhà hoặc công ty cơ sở dữ liệu. Họ phải cung cấp bản sao thông tin đã ghi vào danh sách trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thư yêu cầu của quý vị.

Fees: Chủ nhà hoặc công ty cơ sở dữ liệu có thể tính fee khi họ cung cấp các thông tin, nhưng không được phép tính số tiền quá đắt.

Xin lưu ý rằng một số các công ty này cũng là công ty đòi nợ. Họ có thể yêu cầu quý vị cung cấp địa chỉ hiện tại để lấy bản báo cáo cơ sở dữ liệu thuê nhà. Họ có thể sử dụng thông tin này để tìm ra quý vị để đòi nợ.

ntd: National Tenancy Database

Cơ sở Dữ liệu Toàn quốc về Thuê nhà (National Tenancy Database) (ntd) là một bộ phận của Veda Advantage 1300 563 826

TICA: tica.com.autenantblacklist.com.au

Trung tâm Thông tin Người thuê nhà của Úc (Tenant Information Centre of Australia -TICA)

TICA có số điện thoại 1900 để giải đáp thắc mắc của người thuê nhà tính lệ phí $5.45 mỗi phút (tính giá đắt hơn nếu gọi bằng điện thoại di động và điện thoại công cộng): Liên lạc với TICA

TRA: tradingreference.com

Tenant Reference Australia/Trading Reference Australia (TRA)
info@tradingreference.com
02 9363 9244
Liên lạc với TRA

Veda: veda.com.auwww.tenancycheck.com.au/home

Veda Advantage Ltd.
Veda có mẫu đơn trực tuyến dành cho các thắc mắc của người thuê nhà trên trang mạng TenancyCheck: Liên lạc với Veda

Sửa lại hoặc xóa tên trong danh sách

Chi tiết trong danh sách phải được xóa bỏ nếu đã cũ hơn 3 năm hay “không còn cập nhật” (theo luật định). Chi tiết trong danh sách phải được sửa lại hoặc xóa bỏ nếu không đầy đủ, không rõ ràng hoặc “không chính xác” (theo luật định). Đối với luật thuê chỗ ở, “không còn cập nhật” và “không chính xác” có ý nghĩa cụ thể (được giải thích dưới đây).

Nếu bị ghi tên vào danh sách vì quý vị nợ tiền chủ nhà nhiều hơn tiền thế chân và sau đó:
[list type=”square_list”]

 • quý vị trả tiền trong vòng 3 tháng sau ngày hạn, chi tiết trong danh sách trở thành “không còn cập nhật” và phải xóa bỏ.
 • quý vị trả tiền sau ngày hạn từ 3 tháng trở lên, chi tiết trong danh sách trở thành “không chính xác” và phải được sửa đổi, nhưng nó có thể không được xóa bỏ hoàn toàn.
 • quý vị trả một ít tiền, chi tiết trong danh sách có thể là không đầy đủ hoặc sai lệch nếu nói quý vị nợ nhiều hơn.

[/list]

Nếu quý vị bị ghi tên vào danh sách vì VCAT đã cấp cho chủ nhà Án lệnh Lấy Nhà (Possession Order) và sau đó:
[list type=”square_list”]

 • VCAT hủy bỏ Án lệnh Lấy Nhà (Possession Order) trong phiên xử tái xét, chi tiết trong danh sách trở thành “không còn cập nhật” và phải được xóa bỏ.

[/list]

Các bước để thay đổi hoặc xóa chi tiết trong danh sách

Nếu thông tin ghi trong danh sách về quý vị không còn cập nhật, không chính xác, không đầy đủ hoặc sai lệch:

 1. quý vị nên viết thư gửi cho chủ nhà hoặc đại diện địa ốc yêu cầu họ sửa lại hoặc xóa chi tiết này trong danh sách
 2. chủ nhà hoặc đại diện địa ốc phải viết thư gửi cho công ty cơ sở dữ liệu trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu họ sửa hoặc xóa chi tiết trong danh sách bằng văn bản của quý vị
 3. công ty cơ sở dữ liệu phải thực hiện việc thay đổi trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản.

Phải làm gì nếu chi tiết trong danh sách không được sửa đổi

Theo Đạo luật Thuê Chỗ ở (Residential Tenancies) 1997, việc chủ nhà hoặc công ty cơ sở dữ liệu ghi tên vào danh sách trái với Đạo luật là phạm pháp.

Nếu quý vị đã bị ghi tên vào danh sách một cách bất hợp pháp và chủ nhà hoặc công ty cơ sở dữ liệu từ chối sửa lại hoặc xóa bỏ chi tiết này, quý vị có thể:
[list type=”square_list”]

[/list]

[box type=”warning”]Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.[/box]

những trang liên quan

Khiếu nại về chủ nhà và đại diện địa ốc
Tòa Tài phán Dân sự & Hành chánh Tiểu bang Victoria

cần được giúp đỡ thêm?

Nếu cần thêm thông tin hay muốn có người giúp đỡ, xin quý vị liên lạc với chúng tôi.

 


Tenant databases or “blacklists” | Vietnamese | September 2015

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept