Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

tăng tiền thuê nhà 

Nếu chủ nhà muốn tăng tiền thuê nhà trong thỏa thuận thuê nhà (đôi khi gọi là ‘hợp đồng thuê’), họ phải đưa ra thông báo phù hợp cho quý vị và trong vấn đề về thời gian cũng như mức độ tăng tiền thuê nhà cũng có một số giới hạn.

tiền thuê nhà có thể tăng lên không?

Trong thỏa thuận thuê nhà theo thời hạn cố định, tiền thuê nhà không được tăng trừ khi có quy định bằng văn bản về điều này trong thỏa thuận. Thật không may, nhiều thỏa thuận thuê nhà do các đại lý bất động sản xây dựng lại bao gồm điều khoản này, vì vậy, việc quý vị đọc kỹ thỏa thuận trước khi ký là rất quan trọng. Nếu không đồng ý với điều khoản đó, quý vị có quyền thương lượng để xóa hoặc gạch bỏ điều khoản, đặc biệt là khi điều khoản tăng tiền thuê nhà không nằm trong những điều khoản quy định tiêu chuẩn dành cho tất cả các thỏa thuận. Nếu chủ nhà từ chối cho phép thương lượng về các điều khoản không phải là điều khoản quy định tiêu chuẩn, thỏa thuận của quý vị có thể bị coi là không công bằng theo luật bảo vệ người tiêu dùng.

Lưu ý: nếu quý vị và chủ nhà thương lượng để gạch bỏ điều khoản đó, cả hai bên cần ký tên bên cạnh sự thay đổi để cho thấy tất cả các bên đã đồng ý với điều này.

bao lâu thì có thể tăng tiền thuê nhà?

Nếu quý vị tham gia thỏa thuận mới để thuê nhà theo thời hạn cố định hoặc theo định kỳ vào hoặc sau ngày 19 tháng 6 năm 2019 thì chủ nhà không được tăng tiền thuê nhà quá một lần trong mỗi 12 tháng.

Nếu quý vị có thỏa thuận theo thời hạn cố định đã được ký kết hoặc thời gian thuê nhà theo định kỳ bắt đầu trước ngày 19 tháng 6 năm 2019, chủ nhà không được tăng tiền thuê nhà quá một lần trong mỗi 6 tháng. Tuy nhiên, nếu trong thỏa thuận theo thời hạn cố định, được ký kết trước ngày 19 tháng 6 năm 2019, sau khi thời hạn cố định qua đi và thời gian thuê nhà của quý vị chuyển sang định kỳ, tần suất có thể tăng tiền thuê nhà của quý vị chuyển thành 12 tháng một lần. Điều này cũng áp dụng nếu quý vị thuê nhà theo định kỳ bắt đầu trước ngày 19 tháng 6 năm 2019 nhưng sau đó, quý vị ký hợp đồng thuê mới theo thời hạn cố định vào hoặc sau ngày 19 tháng 6 năm 2019.

Các khoảng thời gian thích hợp được áp dụng cho thỏa thuận thuê nhà theo định kỳ (ví dụ: hàng tháng) và thỏa thuận theo thời hạn cố định trong đó, thỏa thuận cho phép tăng tiền thuê nhà trong thời hạn cố định. (Nếu có điều khoản trong thỏa thuận theo thời hạn cố định của quý vị cho phép tăng tiền thuê nhà quá một lần trong khoảng thời gian thích hợp thì điều khoản đó không hợp lệ.)

thông báo tăng tiền thuê nhà

Chủ nhà PHẢI gửi thông báo bằng văn bản cho quý vị trước 60 ngày về việc tăng tiền thuê nhà và họ PHẢI sử dụng đơn thích hợp, trong đó PHẢI cho quý vị biết quyền được nộp đơn yêu cầu Consumer Affairs Victoria (CAV) đánh giá mức tăng được đề xuất nếu quý vị cho rằng mức tăng đó là quá nhiều. Thông báo này chỉ có thể áp dụng cho một lần tăng tiền thuê nhà.

Nếu thông báo tăng tiền thuê nhà không đáp ứng tất cả các điều kiện này thì thông báo đó không hợp lệ và quý vị không phải trả số tiền tăng thêm. Nếu quý vị đã nhận được thông báo rằng tiền thuê nhà sẽ tăng và quý vị cho rằng thông báo đó không hợp lệ, chúng tôi khuyên quý vị nên liên hệ với chúng tôi, với Dịch vụ TAAP, nhà cung cấp của chương trình Tenancy Plus hoặc Trung tâm Pháp lý Cộng đồng tại địa phương quý vị để được tư vấn.

gửi thông báo

Thông báo tăng tiền thuê nhà phải được gửi trực tiếp cho quý vị, gửi qua thư hoặc bằng phương thức điện tử như email nếu quý vị đã đồng ý với điều này. Nếu quý vị nhận được thông báo bằng phương thức điện tử và quý vị chưa đồng ý, hãy kiểm tra hợp đồng thuê và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn.
Nếu gửi thông báo qua thư, chủ nhà phải cộng thêm đủ thời gian gửi thư. Hãy xem thời gian gửi thư của Bưu điện Australia.

không chấp nhận mức tăng tiền thuê nhà

Nếu cho rằng mức tăng tiền thuê nhà là quá cao, quý vị có thể yêu cầu thanh tra viên của Consumer Affairs Victoria đến kiểm tra nhà và đánh giá xem mức tăng có hợp lý hay không. Quý vị phải đưa ra yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo.

Hãy gửi yêu cầu đến:
Giám đốc Consumer Affairs Victoria
GPO Box 123
Melbourne VIC 3001
hoặc gửi email đến: renting@justice.vic.gov.au
hoặc gửi bằng fax đến: 8684 6310

Thanh tra viên sẽ xem xét tình trạng ngôi nhà, trang thiết bị và mọi dịch vụ được cung cấp cho ngôi nhà rồi so sánh tiền thuê nhà mà thông báo đề xuất với tiền thuê nhà của những ngôi nhà tương tự trong cùng khu vực. Trong quá trình kiểm tra, quý vị nên chỉ ra bất cứ điều gì hỗ trợ cho khiếu nại của mình về việc tăng quá nhiều tiền thuê nhà. Điều này có thể bao gồm:

  • tình trạng sửa chữa của ngôi nhà
  • các vấn đề về vị trí
  • những ngôi nhà tương tự trong khu vực quý vị đang được cho thuê với giá như thế nào
  • bất kỳ trang thiết bị hoặc dịch vụ nào do quý vị cung cấp chứ không phải chủ nhà
  • bất kỳ công việc nào quý vị đã làm với sự đồng ý hoặc thỏa thuận của chủ nhà,
  • bất kỳ thay đổi nào về tiền thuê nhà và tình trạng của nhà hoặc các trang thiết bị kể từ khi bắt đầu thỏa thuận của quý vị và kể từ lần tăng tiền thuê nhà trước đó
  • số lần tăng tiền thuê nhà (nếu có) trong 24 tháng qua và số tiền của mỗi lần tăng đó.

Nếu quý vị yêu cầu thanh tra viên đánh giá mức tăng tiền thuê nhà, sau khi họ đã tiến hành điều tra, họ sẽ cung cấp cho cả quý vị và chủ nhà một báo cáo bằng văn bản có ý kiến của họ về mức tăng. Nếu thanh tra coi số tiền thuê nhà là quá cao, họ có thể cố gắng thương lượng với chủ nhà hoặc đại lý bất động sản về một mức tiền thuê nhà hợp lý hơn.

Nếu họ không hoặc không thể thương lượng được một mức tiền thuê nhà hợp lý, sau khi quý vị có báo cáo, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria (VCAT) ra lệnh không cho phép áp dụng mức tăng đó. Quý vị phải nộp đơn trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo của thanh tra viên.

Nếu VCAT xác định mức tăng tiền thuê nhà là quá nhiều, cơ quan này có thể ra lệnh không tăng tiền thuê nhà hoặc tăng với mức thấp hơn. Cơ quan này cũng có thể đặt ra một khoảng thời gian (tối đa 12 tháng) trong đó, chủ nhà không được phép tăng tiền thuê nhà. Tuy nhiên, VCAT sẽ chỉ đưa ra các lệnh này nếu mức tăng được đề xuất làm cho tiền thuê nhà của quý vị cao nhiều hơn nhiều so với các ngôi nhà tương tự trong khu vực.

Nếu việc tăng tiền thuê nhà có hiệu lực trước khi VCAT biết đến trường hợp của quý vị, quý vị nên trả số tiền tăng lên cho đến khi VCAT ra quyết định. Nếu quyết định có lợi cho quý vị, VCAT có thể ra lệnh cho chủ nhà trả lại quý vị bất kỳ số tiền nào tăng lên mà quý vị đã trả.

cắt giảm dịch vụ hoặc trang thiết bị

Nếu chủ nhà cắt giảm bất kỳ dịch vụ hoặc trang thiết bị nào được cung cấp cho ngôi nhà (ví dụ: đóng cửa điểm giặt đồ công cộng) mà không giảm tiền thuê nhà, quý vị có thể yêu cầu báo cáo của Consumer Affairs Victoria về việc quý vị có được giảm tiền thuê nhà hay không. Nếu báo cáo có lợi cho quý vị, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu VCAT ra lệnh giảm tiền thuê nhà. Quý vị phải nộp đơn cho VCAT trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được báo cáo của thanh tra viên.

thương lượng với chủ nhà

Cố gắng thương lượng với chủ nhà hoặc đại lý bất động sản về đề xuất tăng tiền thuê nhà là việc đáng làm. Họ có thể sẵn sàng giảm mức tăng, đặc biệt nếu quý vị là người thuê nhà ổn định và đáng tin cậy hoặc nếu quý vị sẽ phải chuyển đi vì sự tăng giá này.

Nếu có báo cáo của thanh tra viên, quý vị cũng có thể sử dụng báo cáo này để thử và thương lượng với chủ nhà hoặc đại lý để quý vị không phải thực hiện bước tiếp theo là đi tới VCAT. Hãy đảm bảo rằng mọi thỏa thuận quý vị đạt được đều được viết bằng văn bản và có chữ ký của chính quý vị cũng như chủ nhà hoặc đại lý và quý vị giữ một bản sao của thỏa thuận này.

từ chối trả số tiền tăng lên

Nếu chủ nhà hoặc đại lý đã đưa ra cho quý vị một thông báo hợp lệ về việc tăng tiền thuê nhà và quý vị từ chối chi trả số tiền này, quý vị sẽ bị nợ tiền thuê nhà (tức là chậm trả tiền thuê nhà). Nếu thời gian chậm thanh toán tiền thuê nhà kéo dài đến 14 ngày, khiến quý vị nợ tiền nhà 14 ngày, chủ nhà hoặc đại lý có thể đưa ra cho quý vị Thông báo Đuổi nhà trước 14 ngày và nộp đơn yêu cầu VCAT đuổi quý vị ra khỏi nhà. Quý vị sẽ có cơ hội trình bày trường hợp của mình tại VCAT nhưng luôn có khả năng quý vị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.


[disclaimer-rta-vietnamese]

[headline]trang liên quan[/headline]

nợ tiền thuê nhà

[headline]luật[/headline]

Đạo luật Thuê nhà Dân cư năm 1997 (trang web của AustLII) 

Mục 44 – Cần đưa ra thông báo tăng tiền thuê nhà trước bao lâu?

Mục 45 – Người thuê nhà có quyền khiếu nại với CAV về tiền thuê nhà quá cao

Mục 46 – Nộp đơn khiếu nại với VCAT về tiền thuê nhà quá cao

Mục 47 – VCAT có thể ra lệnh gì?

Mục 48 – VCAT có thể ra lệnh hoàn trả tiền thuê nhà

Mục 506 – Gửi tài liệu

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept