Fees và costs liên quan đến phiên xử VCAT

Costs liên quan đến phiên xử VCAT được chia ra thành “fees” và “costs”.

Fees hoặc costs?

Fees là khoản tiền quý vị phải trả cho VCAT. Một ví dụ là fee đơn xin mở phiên xử. Các fee khác gồm có fee cấp trát lấy nhà lại hoặc fee cấp trát hầu tòa.

Costs là bất cứ khoản tiền nào khác mà quý vị phải trả để dự phiên xử và trình bày vụ việc của mình. Các ví dụ là chi phí đi lại và chi phí chuẩn bị bằng chứng.

Fees nộp đơn

Nếu nộp đơn lên VCAT xin lấy lại tiền thế chân (bond) của mình, quý vị không phải trả fee.

Nếu nộp đơn lên VCAT vì các lý do khác, quý vị sẽ phải trả fee kèm đơn xin. Fee đơn xin cho phiên xử về Thuê chỗ ở (Residential Tenancies) là $65.30 tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, nhưng có thể thay đổi. Muốn biết các fees mới nhất, xin xem tại trang mạng của VCAT và chắc chắn rằng quý vị xem fee về Thuê chỗ ở (Residential Tenancies).

Nếu không có khả năng trả fee vì lợi tức thấp, quý vị có thể điền mẫu đơn Miễn Fee (Fee Waiver) để xin khỏi phải trả fee. Các mẫu đơn có sẵn tại trang mạng VCAT.

Xin bồi hoàn fees của quý vị

Nếu quý vị nộp đơn lên VCAT và phần thắng nghiêng về quý vị rõ ràng, theo giả định chủ nhà sẽ trả cho quý vị số tiền quý vị đã trả cho các fees VCAT. Hiện không có định nghĩa chính xác ‘rõ ràng’ là gì, nhưng nếu VCAT phán quyết thuận với phần lớn những gì quý vị yêu cầu (hoặc phần lớn khoản bồi thường quý vị yêu cầu), điều này thường có nghĩa là phần thắng nghiêng về quý vị rõ ràng.

Nếu chủ nhà nộp đơn lên VCAT và phần thắng nghiêng về họ rõ ràng, quý vị có khi phải trả cho họ số tiền họ đã trả cho các fees VCAT.

Nếu thành viên VCAT (VCAT member) cho rằng người có phần thắng nghiêng về mình đã không cư xử hợp lý hoặc nếu họ cho rằng do bởi các vấn đề tranh chấp là không thích hợp, họ có thể quyết định các fees này không cần phải được bồi hoàn.

Xin bồi hoàn costs của quý vị

Trong đa số trường hợp, mọi người sẽ tự trả costs của mình khi đến dự phiên xử VCAT. Ít khi quý vị sẽ được bồi hoàn costs quý vị đã phải trả.

Trong một số trường hợp, VCAT có thể buộc một bên trả các costs của bên kia. VCAT sẽ chỉ chấp thuận việc được hoàn trả costs khi VCAT cho rằng đó là điều công bằng và thường chỉ khi một bên đã gây chậm trễ hay bất lợi bất hợp lý cho phía bên kia hoặc nếu không có lý do chính đáng để mở phiên xử [Đạo luật VCAT mục 109].

Những gì có thể được khai là costs?

Costs đã được VCAT chấp thuận trong quá khứ bao gồm:
[list type=”square_list”]

 • chi phí đi lại (ví dụ như vé xe lửa, tiền xăng, chi phí đậu xe)
 • costs chuẩn bị bằng chứng (ví dụ như chi phí rửa hình, sao chụp giấy tờ)
 • lợi tức bị mất vì tốn thời gian dự phiên xử
 • fees pháp lý (nếu có thuê luật sư làm đại diện).

[/list]

Thủ tục xin bồi hoàn costs

Nếu quý vị và chủ nhà đồng ý về số tiền costs sẽ được thanh toán, quý vị nên yêu cầu VCAT cấp án lệnh để chính thức hóa thỏa thuận này bằng văn bản.

Nếu tin rằng mình có quyền được bồi hoàn chi phí, quý vị nên:
[list type=”square_list”]

 • có bằng chứng cho thấy số tiền quý vị đã chi tiêu (hoặc mất mát) vì đi dự phiên xử (ví dụ như thư của chủ nhân ghi rõ số tiền lương quý vị bị mất mát; biên lai vé xe lửa/xe trem/xe buýt, chi phí đậu xe, sao chụp giấy tờ, v.v. )
 • yêu cầu VCAT cấp án lệnh buộc chủ nhà hoặc đại diện địa ốc phải trả chi phí – quý vị có thể ghi yêu cầu này vào đơn của mình hoặc trình bày yêu cầu này tại phiên xử
 • nêu bất kỳ lý do nào khiến quý vị cho rằng việc chủ nhà phải trả chi phí của quý vị là điều công bằng
 • nêu cách chủ nhà đã trì hoãn bất hợp lý
 • nêu cách chủ nhà đã làm cho quý vị bị thiệt thòi
 • nêu cách chủ nhà đã tìm cách đánh lừa quý vị hoặc VCAT.

[/list]

Nếu chủ nhà đòi được bồi hoàn chi phí thì sao?

Nếu chủ nhà yêu cầu VCAT cấp án lệnh buộc quý vị phải trả chi phí của họ, quý vị có thể tranh luận rằng họ không có quyền được bồi hoàn chi phí họ đã trả bằng cách giải thích:
[list type=”square_list”]

 • tại sao quý vị cho rằng việc quý vị bồi hoàn chi phí của chủ nhà là điều không công bằng
 • tại sao quý vị cho rằng số tiền họ đòi hỏi là không hợp lý
 • cách chủ nhà đã trì hoãn bất hợp lý
 • cách chủ nhà đã làm cho quý vị bị thiệt thòi
 • cách chủ nhà đã tìm cách đánh lừa quý vị hoặc VCAT.

[/list]

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Xuất bản: Tháng 8 năm 2016

Fees and costs for a VCAT hearing | Vietnamese | August 2016


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept