Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Thanh toán tiền đặt cọc và hoàn lại

Tiền đặt cọc là một khoản tiền thường được trả cho chủ nhà hoặc bên môi giới bất động sản của họ vào đầu kỳ hạn thuê nhà của bạn. Nó được giữ bởi Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà, nghĩa là nó vẫn là tiền của bạn chứ không phải của chủ nhà hay bên môi giới.

Vào cuối kỳ hạn thuê nhà của bạn chủ nhà có thể thử và yêu cầu lấy một số hoặc toàn bộ tiền đặt cọc của bạn để làm tiền bồi thường cho bất kỳ hư hỏng nào đến nhà, cho công việc vệ sinh hoặc bù cho tiền thuê nhà chưa thanh toán.

Mẹo hàng đầu để nhận lại tiền đặt cọc của bạn

Ảnh:Chụp ảnh căn nhà mà quý vị thuê khi dọn vào và dọn ra nếu quý vị muốn tránh tranh chấp khi nhận lại tiền đặt cọc.

Báo cáo tình trạng:Việc điền vào báo cáo tình trạng một cách cẩn thận vào đầu và cuối thời gian thuê của quý vị có thể là điều gây ra sự khác biệt giữa giữ được tiền đặt cọc và mất một phần hoặc toàn bộ số tiền này.

Hao mòn:Người thuê không phải chịu trách nhiệm đối với hao mòn tự nhiên. Quý vị không phải trả tiền cho việc hao mòn phát sinh từ sử dụng thông thường, ví dụ như rèm phai màu do ánh sáng mặt trời hoặc thảm mòn vì bị dẫm lên.

Toàn bộ hay một phần chi phí? Người thuê không phải lúc nào cũng chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí của việc thay các vật cũ, hỏng bằng vật mới, ngay cả khi họ góp phần làm hỏng. Ví dụ, quý vị sẽ phải trả tiền để loại bỏ vết bẩn trên thảm mà quý vị gây ra, nhưng không nhất thiết phải bỏ tiền mua thảm mới.

Bằng chứng:Thông thường, chủ nhà có quyền chọn chứng minh vì sao họ không phải trả tiền đặt cọc cho quý vị. Quý vị sẽ có lợi thế hơn nếu có bằng chứng của riêng mình về lý do tại sao quý vị không phải chịu trách nhiệm cho hư hỏng.
Tác giả:  Chuyên viên hỗ trợ người thuê nhà Tom McDonald  The Checkout Và Trung tâm pháp lý Redfern (xuất bản ngày 5 tháng 6 năm 2014)

thanh toán tiền đặt cọc

Khi bạn thanh toán tiền đặt cọc, bạn và chủ nhà hoặc bên môi giới phải ký một Đơn Nộp tiền Đặt cọc Thuê nhà đã điền từ Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà (RTBA) .

Nếu Giám đốc Khu nhà (DoH) sẽ thanh toán tiền đặt cọc cho bạn trong khuôn khổ Chương trình Cho vay Tiền đặt cọc, bạn sẽ cần phải ký vào Đơn Nộp tiền Đặt cọc Thuê nhà đã điền của DoH. Nếu DoH sẽ thanh toán một phần tiền đặt cọc của bạn, bạn phải sử dụng Đơn Nộp tiền Đặt cọc Thuê nhà của DoH cho số tiền mà họ sẽ trả, và Đơn Nộp tiền Đặt cọc Thuê nhà của Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà cho phần còn lại của tiền đặt cọc.

Chủ nhà hoặc bên môi giới phải cung cấp cho bạn một bản sao của (các) đơn mà bạn nên giữ làm hồ sơ thanh toán tiền đặt cọc của mình.

Nếu bạn thanh toán tiền đặt cọc, chủ nhà hoặc bên môi giới phải cung cấp cho bạn 2 bản sao của Báo cáo tình trạng nhà có chữ ký của chủ nhà.

Chủ nhà hoặc bên môi giới phải nộp số tiền tiền đặt cọc của bạn và (các) Đơn Nộp tiền Đặt cọc Thuê nhà với Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi bạn thanh toán. Bạn sẽ nhận được xác nhận từ Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà rằng chủ nhà hoặc bên môi giới đã nộp tiền đặt cọc của bạn. Nếu bạn không nhận được biên nhận trong vòng 15 ngày làm việc, bạn nên liên hệ với Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà theo số 1300 137 164 (áp dụng chi phí gọi nội hạt).

Việc không nộp tiền đặt cọc của bạn là hành vi vi phạm. Bạn có thể báo cáo vi phạm này cho Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria và bạn cũng có thể gửi đơn lên VCAT để xin Lệnh yêu cầu chủ nhà nộp đơn tiền đặt cọc của bạn.

Nói chung, cách tốt nhất là không thanh toán tiền đặt cọc cho đến khi bạn đã ký hợp đồng thuê nhà. Luôn luôn đảm bảo rằng bán có bằng chứng khi bạn thanh toán tiền đặt cọc, đặc biệt nếu bạn trả bằng tiền mặt.

chuyển tiền đặt cọc của bạn

Nếu bạn chuyển ra khỏi nhà và chủ nhà và người thuê nhà khác đã đồng ý để người khác tiếp nhận kỳ hạn thuê nhà của bạn, bạn phải thông báo cho Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà trong vòng 5 ngày rằng quyền lợi đối với tiền đặt cọc đã được chuyển giao cho người thuê nhà mới. Bạn có thể làm điều này bằng cách điền vào đơn Chuyển giao người thuê nhà (trong đó phải có chữ ký của bạn, người thuê nhà khác (nếu có), người thuê nhà mới và chủ nhà hoặc bên môi giới) và gửi đơn đến Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà. Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà sẽ không giải phóng  tiền đặt cọc cho đến cuối kỳ hạn thuê nhà vì vậy bạn phải sắp xếp để nhận thanh toán từ người thuê nhà mới. Bạn nên thu tiền thanh toán từ người thuê nhà  sắp tới trước khi ký đơn Chuyển giao người thuê nhà.

 vào cuối kỳ hạn thuê nhà

Nếu bạn không chuyển tiền đặt cọc của bạn cho người khác, nó sẽ được Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà giữ cho đến cuối kỳ hạn thuê nhà, khi đó một số điều có thể xảy ra: [list type=square_list]

  • chủ nhà của bạn không đưa ra yêu cầu nào đối vớitiền đặt cọc của bạn
  • Bạn đồng ý với chủ nhà của bạn về số tiền phải trả cho họ trong tiền đặt cọc của bạn
  • Bạn không thể đạt được thỏa thuận với chủ nhà của bạn và họ gửi đơn lên Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria để xin Lệnh rằng họ được thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc của bạn
  • gửi đơn lên Toà án để lấy lại tiền đặt cọc của bạn

[/list]

chủ nhà của bạn không đưa ra yêu cầu thanh toán

Nếu chủ nhà của bạn đồng ý không đưa ra yêu cầu nào đối với tiền đặt cọc của bạn, bạn và chủ nhà nên gửi đơn yêu cầu trả lại tiền tiền đặt cọc cho bạn. Bạn, người thuê nhà khác (nếu có) và chủ nhà hoặc bên môi giới phải ký vào Đơn yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc, và trên đơn bạn phải cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng mà bạn muốn tiền được gửi vào đó. Khi Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà nhận được đơn, tiền đặt cọc của bạn phải được thanh toán vào tài khoản ngân hàng đã chỉ định vào ngày làm việc tiếp theo.

Việc chủ nhà đưa cho bạn một đơn yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc chưa hoàn tất để ký là hành vi vi phạm. Nếu tiền đặt cọc được thanh toán đầy đủ cho bạn, đảm bảo ghi lại toàn bộ số tiền tiền đặt cọc trong phần ‘Chi tiết thanh toán của người thuê nhà’. Đảm bảo giữ lại một bản sao.

Nếu tiền đặt cọc của bạn được thanh toán bởi Giám đốc Khu nhà trong khuôn khổ Chương trình Cho vay Tiền đặt cọc và chủ nhà không đưa ra yêu cầu nào về tiền đặt cọc, bạn và chủ nhà hoặc bên môi giới sẽ cần phải điền vào Đơn yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc và tiền đặt cọc sẽ được trả lại trực tiếp cho Văn phòng Nhà ở.

 bạn đồng ý với chủ nhà

Nếu bạn đồng ý rằng chủ nhà được hưởng một phần hoặc toàn bộ số tiền đặt cọc của bạn, bạn có thể đồng ý trả số tiền đó cho họ. Bạn, người thuê nhà khác (nếu có) và chủ nhà phải điền vào Đơn yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc, trong đó nêu phần tiền đặt cọc sẽ được trả cho chủ nhà và phần được trả cho bạn.

Nếu tiền đặt cọc sẽ được chia cho bạn và chủ nhà, đảm bảo viết con số thích hợp trong phần ‘chi tiết thanh toán của người thuê nhà’ và ‘Tổng số tiền phải trả cho chủ nhà/bên môi giới nếu có’. Kiểm tra để đảm bảo tổng các khoản này phải bằng tổng số tiền đặt cọc.

Bạn không nên điền vào Đơn yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc trước tuần cuối của kỳ hạn thuê nhà. Nếu đơn được đề quá 7 ngày trước khi kết thúc  kỳ hạn thuê nhà của bạn thì Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà sẽ không chấp nhận đơn. Nếu tiền đặt cọc của bạn được thanh toán bởi Văn phòng Nhà ở trong khuôn khổ Chương trình Cho vay Tiền đặt cọc, bạn không thể đồng ý thanh toán một phần tiền đặt cọc cho chủ nhà. Chủ nhà hoặc bên môi giới phải nộp đơn lên Toà án để xin Lệnh rằng họ nhận được toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc. Toà án sẽ thông báo cho Văn phòng Nhà ở về bất kỳ phán quyết nào của họ về một khoản tiền đặt cọc được thanh toán trong khuôn khổ Chương trình Cho vay Tiền đặt cọc.

chủ nhà của bạn xin giữ tiền đặt cọc của bạn

Tiền đặt cọc được coi là tiền của bạn, nếu chủ nhà muốn thử và yêu cầu được lấy toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc của bạn và bạn không đồng ý, họ phải nộp đơn lên Tòa án Dân sự và Hành chính Victoria. Chủ nhà có trách nhiệm thuyết phục Tòa án rằng yêu cầu của họ là hợp lý và xác đáng. Yêu cầu của chủ nhà hoặc bên môi giới phải được thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ hạn thuê nhà của bạn. Điều quan trọng là chủ nhà hoặc bên môi giới có địa chỉ gửi chuyển tiếp của bạn. Nếu không, chủ nhà và Toà án có thể gửi thông báo và tài liệu đến địa chỉ nhà thuê mà bạn từng sống. Nếu chủ nhà hoặc bên môi giới có địa chỉ gửi chuyển tiếp bạn sẽ được gửi một bản sao của Đơn của họ, và Tòa án sẽ gửi cho bạn Thông báo điều trần để cho bạn biết về địa điểm và thời gian bạn nên có mặt để biện luận chống lại yêu cầu lấy tiền đặt cọc của bạn. Bạn phải có mặt, nếu không chủ nhà có thể viện bằng chứng không thể chối cãi và họ có thể sẽ nhận được những gì họ yêu cầu vì Lệnh có thể được đưa ra khi bạn vắng mặt. Nếu bạn không thể tham dự phiên điều trần vào thời gian dự kiến ​​bạn có thể   thay đổi ngày điều trần hoặc   tham dự qua hội nghị điện thoại hoặc hội nghị video .

 nộp đơn lên Toà án để lấy lại tiền đặt cọc của bạn

Nộp đơn xin lấy lại tiền đặt cọc của bạn là quá trình miễn phí và thường bạn không phải trả án phí khi tham dự Phiên điều trần. Nếu bạn không thể đạt được thỏa thuận với chủ nhà của mình, hoặc chủ nhà đơn giản là trì hoãn quá lâu, bạn có thể nộp đơn lên Tòa án bất cứ lúc nào sau khi bạn dọn ra. Tất cả những gì bạn cần làm là điền một đơn VCAT chung để yêu cầu nhận lại tiền đặt cọc và đính kèm biên nhậntiền đặt cọc của bạn.

Người thuê nhà cũng có thể đưa ra yêu cầu bồi thường cùng lúc với đơn yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc.

 phiên toà xét xử

Cho dù là bạn hay chủ nhà của bạn nộp đơn cho Toà án, bạn cũng nên chuẩn bị thông tin sau đây cho phiênđiều trần: [list type=square_list]

  •  ngày mà bạn bắt đầu thuê nhà và hình thức thuê nhà (thời hạn cố định hay định kỳ, tức là mỗi tháng)
  •  số tiền tiền đặt cọc đã trả
  • những thông báo đã đưa ra về việc kết thúc thuê nhà, của bạn hoặc của chủ nhà
  • Bằng chứng về tình trạng của nhà thuê vào  đầu  kỳ hạn thuê nhà (ví dụ Báo cáo tình trạng nhà nếu có, ảnh, biên lai cho công việc vệ sinh, bất kỳ nhân chứng nào)
  • Bằng chứng về tình trạng của nhà thuê vào cuối kỳ hạn thuê nhà (ví dụ: ảnh, biên lai cho công việc vệ sinh, bất kỳ nhân chứng nào)

[/list]

Nếu chủ nhà đưa ra yêu cầu đối với tiền đặt cọc của bạn, họ phải cung cấp cho bạn một bản sao của đơn yêu cầu của họ và bất kỳ bằng chứng nào mà họ muốn sử dụng. Họ phải cung cấp các giấy tờ này cho bạn trước ngày điều trần. Bạn nên mang theo các giấy tờ này đến phiên điều trần.

Nếu tiền đặt cọc của bạn được trả theoChương trình Cho vay tiền đặt cọc và chủ nhà thành công trong việc yêu cầu được lấy tiền đặt cọc, bạn vẫn sẽ cần phải hoàn trả khoản vay tiền đặt cọc cho Giám đốc Khu nhà. Một khoản nợ chưa thanh toán cho Giám đốc Khu nhà có thể ảnh hưởng đến bất kỳ đơn xin nào của bạn trong tương lai để được vào nhà ở công cộng hoặc vay tiền đặt cọc.

Sau khi Toà án ra phán quyết, bạn sẽ nhận được một bản sao của phán quyết được gọi là Lệnh. Sau đó, bạn có thể hoàn tất Đơn yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc mà không cần chữ ký của chủ nhà hay bên môi giới. Bạn đính kèm một bản sao của Án lệnh với Đơn yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc và nộp cho Cơ quan Quản lý Tiền đặt cọc Thuê nhà Tiền đặt cọc sẽ được giải phóng theo Lệnh. Khi có nhiều hơn một người thuê nhà được nêu tên trên biên nhận tiền đặt cọc (ví dụ như trong trường hợp hộ gia đình), bạn và các người thuê nhà khác sẽ cần phải thỏa thuận về cách chi tiền đặt cọc cho mỗi người.

Thông tin này chỉ có tính cách hướng dẫn và không nên sử dụng để thay thế cho những cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Ngày phát hành: Tháng 5 năm 2017

Bond payments and refunds| Vietnamese | May 2017


Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept