ትግርኛ (Tigrinya)

ናይ ቪክቶሪያ ተኻረይቲ ማሕበር ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ነበርቲ ዝኾኑ ተኻረይቲ ብዘይኽፍሊት ብናፃን ምስጥራዊ ብዝኾነ መገዲ ዝዳለው ኣገልግሎት እዩ። ናይ ቪክቶሪያ ተኻረይቲ ማሕበር ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ነበርቲ ዝኾኑ ተኻረይቲ ብዘይኽፍሊት ብናፃን ምስጥራዊ ብዝኾነ መገዲ ዝዳለው ኣገልግሎት እዩ። ተኻረይቲ ንባእሎም ክሕግዙ ሓበሬታን ምኽሪን ነዳልወሎም ኢና።

ንተኻራይቲ ፍልይ ዝበለ ግልጋሎት ብናይ ተአኻረይቲ ማሕበር ኣቢሉ ይዳለው።

ናይ ተኻረይቲ ማሕበር ምናልሽ:

  •  ብዛዕባ ናትኹም ተኻራይን ዘኻርይ ስምምዕነት ውዕል ዚምልከት ቅጥዒ ንምምላእ ይሕግዝ እዩ
  •  ፍልይ ብዝበሉ ጸገማት ሓበሬታን ምኽሪ ምሃብ ንኣብነት፡ ምሕዳስን ምትዕርራይ፣ ናይ ገዛ ኽራይ ምውሳኽ
  •  ምስናይ ንብረት ተወካላይ ድርጅትን ብዓል ንብረት ንናትካ ወኪሉ ምይይጥ ምግባርን ምጥባቕ
  •  ኣብ ቪክቶሪያ ሲቪልን ምምሕድዳር ፍሉይ ቤት ፍርዲ ንኣኻ ብምውካል ምሕጋዝ
  •  ብዛዕባ መሰላት ተኻረይቲ ንናትኻ ማሕበርሰብ ጉጅለ ምዝራብ

ካብ እንግሊዝኛ ወጻእ ካልእ ቛንቛ ንዝዛረቡ ተኻረይቲ ብናይ ተኻረይቲ ማሕበር ኣቢሉ መረዳእታን መገልገሊታት ንምድላው ቃል ይኣትው እዮም።

ንተኻረይቲ ናይ ሓገዝ መስመር: (03) 9416 2577

  • 10.00 am ሰኑይ – ዓርቢ

: 1800 068 860

  • 9.00 am ሰኑይ – ዓርቢ

ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ፤ ንናይ ተኻረይቲ ሓገዝ መውሃቢ መስመር ደውል እሞ ንናትካ ስም፣ ቛንቛን ስልኪ ቑፅሪ ምሕባር ብድሕሪኡ ምስ ኣስተርጓማይ ኾይና ንድውለልኹም ኢና።

ሓበሬታት ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19)

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept