Tagalog (Filipino)

tungkol sa atin

Ang Tenants Victoria (Mga Nangungupahan sa Victoria) ay libre at kumpidensiyal na serbisyo para sa mga umuupa ng bahay sa Victoria. Nagbibigay kami ng impormasyon at payo sa maraming mga wika upang tulungan ang mga nangunguphan na tulungan ang kanilang sarili.

Ang Tenants Victoria (Mga Nangungupahan sa Victoria) ay maaaring:

  • tumulong sa iyong sagutan ang mga porma o mga kasunduan na may kinlaman sa iyong pangungupahan
  • payuhan ka tungkol sa partikular na mga problema, halimbawa sa pagkukumpuni, pagtaas ng upa
  • makipag-negosasyon at ipagtanggol ka sa iyong may-ari ng iyong inuupahan o ahente ng real estate
  • tulungan o katawanin ka sa VCAT (Victorian Civil and Administrative Tribunal)
  • makipag-usap sa iyong grupo sa komunidad tungkol sa mga karapatan ng mga nangungupahan

 

ligal na payo para sa mga nangungupahan sa pamamagitan ng telepono: (03) 9416 2577

  • Kung inuupahan mo ang iyong bahay mula sa isang ahente ng real estate o pribadong may-ari
  • Lunes hanggang Biyernes 10.00 am – 2.00 pm

Mga nangungupahan sa panlipunan: 1800 068 860

  • Kung inuupahan mo ang iyong bahay mula sa gobyerno o isang ahensya ng pamayanan na hindi para sa kita
  • Lunes hanggang Biyernes 9.00 am hanggang 4.00 pm

 

Kung nais mong sabihin ang iyong sariling wika, mangyaring sabihin sa amin ang iyong pangalan, wika, at numero ng iyong telepono. Tatawagan ka ulit kami ng isang tagasalin.

 

covid-19 na impormasyon

Para sa impormasyon tungkol sa sakit na coronavirus (COVID-19) tingnan:

 

ligal na karapatan para sa mga nangungupahan

mangyaring tandaan na ang mga pahina sa mga ligal na karapatan ay hindi magagamit sa lahat ng mga wika
(please note that pages on legal rights are not available in all languages)

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept