Macluumaadkan waa tusaale kaliya waana inaan loo isticmaalin oo kaliya bedel ahaan tallo sharci oo aqoon leh.

Keydka macluumaadk kireystayaasha ama “liisaska madow”

Markaad dalbato guri kiro ah, mulkiilayaasha iyo wakiilada guryuhu mar marka qaarkood waxay isticmaalaan keydka macluumaadka kireystaha si ay u jeegareeyaan haddii “liiska madow” ay kugu dareen mulkiilayaashii hore ama wakiilada guryuhu.

boggaan

Waa maxay keydka macluumaadka kireystayaasha?
Waa maxay sababta kireystayaasha loo diiwaangeliyaa?
Waxa mulkiilayaashau laga rabo inay kuu sheegaan
Ilaa intee baa diiwaangelintu qaadataa?
Jooji diiwaangelinta
Jeegaree haddii ka diiwaangashan tahay
Bedel ama ka saar diiwaanka

Waa maxay macluumaadka diiwaangelinta kireystaha?

Keydka macluumaadka kireystaha waxaa maamula shirkado gaar ah oo ururiya macluumaad ku saabsan kireystayaal oo ka dhiga inay heli karaan mulkiilayaasha, wakiilada guryaha iyo kireystayaasha, badanaa lacag. Qaar ka mid ah shirkadaha keydka macluumaadka

Waa maxay sababta kireystayaasha loo diiwaangeliyaa?

Waxaa lagaa diiwaangelin karaa keydka macluumaadka kireystaha kaliya haddii:
[list type=”square_list”]

 • uu kugu leeyahay mulkiiluhu lacag ka badan inta debaajigu uu daboolayo, ama
 • VCAT waxay siisey mulkiilayaasha Amarka lahaanshaha guriga mulkiilaha.

[/list]

sababtoo ah adiga:
[list type=”square_list”]

 • ayaa jebiyey heshiiskii kireystaha; ama
 • ku sameeyey waxyeelo xun guriga; ama
 • u isticmaalay guriga ujeedo sharci darro ah; ama
 • Sii kireeyey ama u qorsheeyey guriga qof kale ogolaanshaha mulkiilaha la’aantii; ama
 • khatar u keenay deriska ama qof ku jira guryaha qolqolka loo kireeyo ama karafan park; ama
 • aad la daahday bixinta kirada wax ka badan 14 maalmood (haddii aad ahayd kireyste) ama wax ka badan 7 maalmood (haddii aad degenayd guryaha qol qolka loo kireeyo ama karafan park); ama
 • aad jebisay amarka raacitaanka ee VCAT.

[/list]

Waa inaan lagaa diiwaangelin keydka macluumaadka kireystaha haddii magacaaga uusan ku jirin heshiiska kireystaha.

Waa inaan lagaa diiwaangelin keydka macluumaadka kireystaha haddii heshiiska kireysigu uusan dhammaan.

Waa inaan lagaa diiwaangelin keydka macluumaadka kireystaha inuu mulkiiluhu ama wakiilku uu:

 1. ku siiyey nuqulka macluumaadka la diiwaangelinayo mooyee (ama uu qaaday tallaabooyinn kale oo macquul ah oo lagugu siinayo macluumaadka); iyo
 2. inuu ku siiyey ugu yaraan 14 maalmood oo aad kaga soo jawaabto; iyo
 3. in uu tixgeliyey inaad wax diidmooyin ama isbedelo ah qabto

Haddii uu jiro diiwaangelin kugu saabsan oo aan waafaqsaneyn shuruudaha kore waxaad qaadi kartaa tallaabooyin aad ku bedeli karto ama kaga saari karto diiwaangelin.

Waxa mulkiilayaashau laga rabo inay kuu sheegaan

…markaad dalbato kuri kiro ah

Haddii mulkiilaha ama wakiilku badanaa isticmaalo keydka macluumaadka kireystaha si uu u qiimeeyo codsigaaga kireysiga, waa inay kuu sheegaan qoraal ahaan wakhtiga ay codsadaan, oo ay ka mid tahay:

[list type=”square_list”]

 • magaca keydka macluumaadka
 • Ee keydka macluumaadka loo isticmaalay ee ka jeegareynta taariikhda kireysiga codsadaha
 • xiriirka faahfaahinta shirkada keydka macluumaadka.

[/list]

…haddii ay kaa helaan diiwaangelin adiga kugu saabsan

haddii mulkiiluhu ama wakiilku uu helo inaad keydka kireystaha ku jirto, waa inay kuugu sheegaan adiga qoraal 7 maalmood gudahood, oo ay ka mid tahay:
[list type=”square_list”]

 • magaca keydka macluumaadka
 • in keydka macluumaadka uu leeyahay macluumaad shakhsiyeed adiga kugu saabsan
 • magaca qof kasta oo diiwaangeliyey macluumaadka (haddii la heli karo)
 • sida diiwaangelinta looga saari karo ama loo sixi karo

[/list]

…haddii ay doonayaan inay “diiwaanka madow” ku geliyaan adiga

haddii mulkiiluhu ama wakiilku doonayo inuu kaa diiwaangeliyo keydka macluumaadka kireystaha, waa inay:

 1. ku siiyaan nuqulka macluumaadka la diiwaangelinayo (ama qaad talaabooyin kale oo lagugu siinayo macluumaad); iyo
 2. ku siiyaan ugu yaraan 14 maalmood oo aad ku soo jawaabto; iyo
 3. ay tixgeliyaan wixii diidmo ah ama isbedel ah eel aa imanaya.

Ilaa intee baa diiwaangelintu qaadataa?

Diiwaangelinta waxay ku jiri kartaa keydka macluumaadka kireysiga ugu badnaan 3 sanno, laakiinse waa in looga saaraa si dhakhso ah haddii uu “gabowbay” sida waafaqsan sharciga.

Jooji diiwaangelinta

Haddii mulkiilaha ama wakiilka uu kuugu hanjabay inuu “diiwaanka madow” ku gelin doono laakiinse sababahoodu aysan sharci ahayn, waxaad ka codsan kartaa VCAT ammar lagu joojinayo in mulkiiluhu ama keydka macluumaadka ee shirkada inay kaa diiwaangeliyaan adiga keydka macluumaadka.

Jeegaree haddii ka diiwaangashan tahay

Kireystayaasha waxay xaq u leeyihiin inay jeegareeyaan diiwaanka iyaga ku saabsan ee keydka macluumaadka kireystaha. Si loo jeegareeyo inaad diiwaanka ku jirto u soo dir codsi qoraal ah mulkiilaha ama shirkada keydka macluumaadka. Waa inay ku siiyaan nuqulka macluumaadka diiwaangashan 14 maalmood gudahood ka dib markay helaan codsigaaga qoraalka ah.

Lacagaha: Mulkiilaha ama shirkada keydka macluumaadku waxay kugu dalici kartaa lacag si ay kuu siiso macluumaadka laakiinse waa inaysan noqon caddad lacag ah oo xad dhaaf ah.

Fadlan ka war qab taas qaar ka mid ah shirkadahan sidoo kale waa ururiyayaasha deymaha. Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad sheegto cinwaankaaga hadda si aad u hesho warbixinta keydka macluumaadka kireysiga. Waxaa laga yaabaa inay u isticmaalaan macluumaadkan si ay u ogaadaan meeshaad joogto ujeedo ahaana deynta inay soo ururiyaan.

ntd: National Tenancy Database

Keydka Macluumaadka Kireystayaasha Qaranka (ntd) waa qayb ka mid ah Veda Advantage 1300 563 826

TICA: tica.com.au iyo tenantblacklist.com.au

Xarunta Macluumaadka Kireystaha Australiya (TICA) TICA waxay leedahay lambarka 1900 ee weydiimaha kireystaha eek u dalacaya kharash dhan $5.45 daqiiqadii (taleefanka lacagta iyo ka gacantuba waa ka sareeyaan): La xiriir TICA

TRA: tradingreference.com

Tenant Reference Australia/Trading Reference Australia (TRA)
info@tradingreference.com
02 9363 9244
Contact TRA

Veda: veda.com.au iyo www.tenancycheck.com.au/home

Veda Advantage Ltd
Veda waxay leeyihiin foomka weydiimaha kireystaha oo interneetka ah kuna yaal website kooda tenancy Check: La xiriir Veda

Bedel ama ka saar diiwaanka

Diiwaangelinta waa in laga saaro haddii uu ka badan yahay saddex sanno jir ama uu “gaboobay” sida waafaqsan sharciga) .Diiwaangelinta waa in la bedelaa ama laga saaraa haddii uusan dhammeystirneyn, caddeyn ama “sax ahayn” (sharciga marka loo eego). Sharciga kireysiga, “gaboobay” iyo “aan sax ahayn” waxay leeyihiin micnayaal la dejiyey (Hoosna lagu sharxay)

Haddii lagu diiwaangeliyey sababtoo ah mulkiilaha ayaa kugu leh lacag ka badan debaajira oo markaa:

[list type=”square_list”]

 • Haddaad bixiso lacagta 3 bilood gudahood markii lagaa rabay, diiwaangelintu wuxuu noqdaa mid “gaboobay” oo waa in laga saaraa.
 • Haddaad lacagta bixiso 3 bilood ama ka badan ka dib wakhtigii lagaa rabay, diiwaangelintu wuxuu noqonayaa mid aan “sax ahayn” waana in la bedelaa, laakiinse waxaa laga yaabaa inaan dhammaantii laga saarin.
 • Lacagta haddaad qaar ka mid ah bixisid, diiwaangelinta waxay noqon kartaa mid aan dhammeystirneyn ama jahawareer leh haddii ay leedahay intaas ka badan baad qabtaa.

[/list]

Haddii lagu diiwaangeliyey sababtoo ah VCAT ayaa siisey mulkiilaha Amarka Lahaanshaha ka dib:
[list type=”square_list”]

 • VCAT waxay baabiineysaa Amarka Lacaanshaha dhegeysi maxkamadeed oo dib u eegis ah, diiwaanglentu wuxuu noqdaa mid “gaboobay” waana in laga saaraa.

[/list]

Tallaabooyinka lagu bedelayo ama lagu saarayo diiwaangelinta.

Haddii macluumaadka la diiwaangeliyey adiga kugu saabsan uu gaboobey, sax ahayn, dhammeystirneyn ama jahawareer leeyahay:

 1. waa inaad u qortaa mulkiilaha ama wakiilka guryaha si aad u weydiisid inay saxaan ama kasaaraan diiwaangelinta
 2. mulkiilaha ama wakiilka waa inay u qoraan shirkada diiwaangelinta macluumaadka 7 maalmood gudahood markay helaan ogeysiiskaaga qoraalka ah weydiina inaad saxdo ama ka saar diiwaangelinta
 3. shirkada diiwaangelinta macluumaadka waa inay sameystaa isbedelada 14 maalmood gudahood laga bilaabo markay helaan ogeysiiska qoraalka

Waxaad sameyn lahayd haddii aan diiwaangelinta isbedelin

Sharciga Kireystayaasha degaanka 1997 waxay ka dhigeysaa dembi in mulkiilaha ama shirkada keydka macluumaadka si loo diiwaangeliyo jebinta macluumaadka.

Haddii si sharci darro ah laguu diiwaangeliyey oo mulkiilaha ama shirkada diiwaangelinta macluumaadka ay diidayaan inay saxaan ama laga saaro diiwaanka waxaad awoodaa:
[list type=”square_list”]

[/list]

[box type=”warning”]Macluumaadkan waa tusaale kaliya waana inaan loo isticmaalin oo kaliya bedel ahaan tallo sharci oo aqoon leh.[/box]

Boggaga la xiriira

Cabashooyinka ku saabsan mulkiilayaasha iyo wakiilada guryaha
Maxkamada Maamulka & Madaniga Victoria

Ma u baahan tahay caawimaad dheeraad ah?

Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah ama caawimaad, fadlan nala soo xiriir.


Tenant databases or “blacklists” | Somali | September 2015

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept