Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

zaległości za czynsz

W większości umów najmu, czynsz jest opłacany z góry. Najczęstszym rozwiązaniem jest opłacanie czynszu z góry tego samego dnia każdego miesiąca, aby pokryć następny miesiąc.

Jeśli nie zapłacisz czynszu w dniu, w którym jest on należny, za każdy dzień, w którym zajmujesz lokal bez zapłaty, czynsz będziesz miał jeden dzień zaległości lub będzie stanowić „zaległości za czynsz”.

sposoby na uniknięcie sytuacji, w której powstały „zaległości czynszowe”

Jeśli masz niskie dochody lub utrzymujesz się z emerytury lub zasiłku, może być Ci łatwiej zapłacić czynsz na czas, jeśli będziesz płacić w dwutygodniowych ratach za każdym razem, gdy otrzymasz dochód. Niemniej jednak, wiele umów najmu wymaga, aby czynsz był opłacany co miesiąc. Jeśli chcesz płacić za czynsz co dwa tygodnie, a nie co miesiąc, powinieneś uzyskać zgodę wynajmującego lub agenta nieruchomości.

Jeśli otrzymujesz emeryturę lub zasiłek, możesz mieć możliwość odliczenia czynszu i opłacania go bezpośrednio za pomocą Centrepay, zarządzanej przez Centrelink. Aby uzyskać więcej  informacji o Centrepay, skontaktuj się z Centrelink.

Jeśli Twój czynsz jest opłacany przez Centrepay, to musisz osobiście anulować płatności w przypadku wyprowadzki. Pamiętaj także, aby w przypadku przeprowadzki, skorygować kwotę ostatniej płatności za czynsz przed terminem kolejnej płatności.

Potwierdzenia opłat za czynsz powinny obejmować okres, za który zapłacono czynsz. Z tego będzie wynikać, do kiedy czynsz jest opłacony. Powinieneś poprosić o potwierdzenie opłaty za czynsz, za każdym razem kiedy opłacasz czynsz. Jeżeli nie jesteś pewny, do kiedy Twój czynsz jest opłacony, powinieneś skontaktować się z wynajmującym lub z agentem nieruchomości i poprosić o kopię dokumentów płatności za czynsz (często nazywany księgą główną płatności za czynsz).

co zrobić, w sytuacji, w której powstały „zaległości czynszowe”

Jeśli masz 14 dni zaległości za czynsz,wynajmujący może dać Ci 14-dniowe wypowiedzenie najmu. 14 dni zaległości za czynsz mogą być kolejnymi dniami, lub 14 dni mogło się stopniowo skumulować, jeśli nie dopłacałeś za czynsz przez kilka tygodni lub miesięcy.  Niezależnie od tego, w jaki sposób zaległości się kumulują, musisz mieć 14 dni zaległości, zanim wynajmujący może dać Ci 14-dniowe wypowiedzenie najmu.

Wypowiedzenie najmu możesz otrzymać jedynie za za zaległy czynsz. Nie możesz otrzymać wypowiedzenia najmu za nieopłacenie czynszu z góry. Jeśli nie masz 14 dni zaległości za czynsz w momencie otrzymania wypowiedzenia najmu, wypowiedzenie jest nieważne.

Jeśli powstaną zaległości za czynsz i nie będziesz w stanie dokonać płatności, skontaktuj się z jak najszybciej z wynajmującym lub agentem nieruchomości. i powiedz im, kiedy planujesz zapłacić.

Jeśli nie możesz zapłacić zaległości w jednej płatności, powinieneś zaoferować, aby je spłacać w ratach (np. dodatkowe 20 USD na tydzień). Nie oferuj więcej, niż jesteś w stanie zapłacić. Złóż ofertę na piśmie i zachowaj kopię – nawet jeśli wynajmujący lub agent nie zaakceptuje Twojej oferty, możesz użyć Twojego listu jako dowodu, że próbowałeś rozwiązać problem.

Osobiste próby eksmisji przez wynajmującego lub agenta nieruchomości są nielegalne. Tylko policja może Cię eksmitować, a nawet wtedy muszą mieć ważny nakaz zarekwirowanianakaz przejęcia z Wiktoriańskiego Trybunału Cywilno-Administracyjnego (VCAT).

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu planu spłaty, możesz porozmawiać z doradcą finansowym dzwoniąc do Krajowej linii pomocy dla dłużników pod numer telefonu 1800 007 007.

Istnieją również usługi mieszkaniowe, które mogą udzielić Ci pomocy finansowej, jeśli zalegasz z czynszem. Te usługi można znaleźć pod numerem telefonu1800 825 955 (usługa bezpłatna dostępna 24 h/7).

procedura eksmisji za zaległości za czynsz

Możesz zostać eksmitowany tylko wtedy, gdy otrzymałeś ważne Wypowiedzenie najmu, odbyła się rozprawa w Wiktoriańskim Trybunale Cywilno-Administracyjnmy (VCAT), Trybunał udzielił wynajmującemu nakazu zarekwirowania, wynajmujący wykupił nnakaz przejęcia a policja przychodzi wykonać ten nakaz.

Jeśli wynajmujący lub agent odrzucą Twoją ofertę lub nie możesz dokonać żadnych płatności, wynajmujący musi przestrzegać właściwych procedur prawnych, jeśli chce Cię eksmitować.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o rozprawie z VCAT, a nie chcesz być eksmitowany, musisz wziąć udział rozprawie w VCAT.

Jeśli wynajmujący lub agent powiedzą Ci, że nie musisz przychodzić na rozprawę, ponieważ spłaciłeś zaległości (lub z jakiegokolwiek innego powodu), powinieneś skontaktować się z VCAT pod numerem telefonu 1300 01 8228 (1300 01 VCAT), aby sprawdzić, czy wniosek został wycofany. Jeśli wniosek nie został wycofany, powinieneś iść na rozprawę.

Podczas rozprawy członek VCAT może zlecić nakaz zarekwirowania lub mogą zadecydować, czy odrzucić, czy odroczyć wniosek wynajmującego o  nakaz zarekwirowania. Członek może odroczyć wniosek jeśli:

  • udowodnisz, że uzgodniono plan spłaty; lub
  • możesz pokazać Trybunałowi, w jaki sposób możesz spłacić zaległości; i
  • wynajmujący nie poniesie żadnych strat finansowych z tego tytułu

Wiele najemcom udaje się poprosić VCAT o nieprzyznanie nakazu zarekwirowania jeśli mają rozsądny plan spłaty zaległości za czynsz.

Powinieneś wziąć jak najwięcej dowodów na rozprawę w VCAT, aby pokazać, z jakiego powodu powstały zaległości za czynsz oraz, że jesteś w stanie spłacić te zaległości. Dowody powinny zawierać oświadczenie od doradcy finansowego, które przedstawia Twoje dochody i wydatki lub podobą dokumentację (np. paski wynagrodzeń, wyciągi z płatności Centrelink lub dowód płatności za czynsz). Możesz również poprosić o pomoc każdego, kto może wesprzeć Twoją sprawę, aby przedstawił dowód na rozprawie.

Jeśli VCAT odroczy wniosek to będzie to na określony czas, zwykle 3-6 miesięcy. W tym przypadku „odroczenie” oznacza, że eksmisja zostaje zawieszona, a Ty dostajesz drugą szansę. Jeśli spłacasz zaległości zgodnie z nakazem VCAT, w ustalonym terminie VCAT rozważy wycofanie wniosku i zamknięcie sprawy.

Jeśli jednak nie postępujesz zgodnie z nakazem VCAT (np. spóźniasz się z płatnością), wynajmujący może „odnowić” wniosek, a Ty otrzymasz powiadomienie o rozprawie. Jeśli tak się stanie, musisz pójść na drugą rozprawę i podać dobry powód, dla którego nie postępowałeś zgodnie z nakazem. W innym przypadku istnieje możliwość, że zostaniesz eksmitowany.

Jeśli VCAT odmówi odroczenia rozprawy i przyznanakaz zarekwirowania, możesz poprosić członka VCAT o odroczenie wydania nakazu przejęcia.  Opóźni to czas, w którym policja będzie mogła wykonać nakaz i eksmitować Cię.  VCAT może odroczyć nakaz do 30 dni.  Podejmując decyzję o odroczeniu wydania nakazu, członek VCAT weźmie pod uwagę Twoje trudności i trudności wynajmującego, z jakimi się spotka w przypadku odroczenia nakazu.  Pamiętaj, aby przynieść dowód trudnej sytuacji na rozprawę (na przykład dowód, że złożyłeś wniosek o wynajęcie innych nieruchomości, zaświadczenia lekarskie, listy od pracowników pomocy).

Uwaga: jeśli wynajmujący podejmuje czynności mające na celu Twoją eksmisję z tytułu zaległości za czynsz zalecamy przeczytanie informacji na naszej stronie dotyczącej eksmisji w przypadku, gdy wynajmujący używa alternatywnej metody wnioskowania do VCAT onakaz zarekwirowania.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami, lokalnym usługodawcą TAAP, dostawcą Tenancy Plus lub Społecznymi usługami prawnymi (Community Legal Centre).

Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

[disclaimer-rta-polish]


[headline]powiązane strony[/headline]

eksmisja
wypowiedzenie najmu
kiedy chcesz opuścić
skargi na wynajmującego i agenta nieruchomości
kaucje
bazy danych najemców

[headline]prawo[/headline]

Ustawa o najmie mieszkaniowym (Residential Tenencies Act) z roku 1997 (witryna internetowa AustLII)
Sekcja 246 – wypowiedzenie najmu za zaległości za czynsz
Sekcja 331- Wniosek o przejęcie może zostać odwołany lub odroczony
Sekcja 352 – odroczenie nakazu przejęcia

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept