Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

prywatność i prawo wstępu

Residential Tenancies Act 1997  (Ustawa o najmie mieszkaniowym z 1997 r.) stanowi, że masz prawo do „niezakłóconego użytkowania” wynajmowanej przez Ciebie nieruchomości. Wynajmujący i agenci nieruchomości posiadają ograniczone prawa wstępu, ale wymaga to spełnienia pewnych wymagań. Jeśli nie spełniają tych wymagań, nie musisz wpuszczać ich do domu.

[column width=”1/3″ place=”first” ][feature color=”ico-black” title=”this page” icon=”ico-hand-down” iconcolor=”ico-black”] prawa wstępu
nakazy sądowe
wyprowadzka
zamki
zamki a problem przemocy w rodzinie
poufność
[/feature] [/column]
[column width=”1/3″ place=”last” ]
    
[/column]

prawa wstępu

Pod warunkiem doręczenia prawidłowego powiadomienia, wynajmujący lub agent mają prawo wstępu na teren nieruchomości oraz — w razie potrzeby — mogą dokonać aktu wejścia za pośrednictwem innej osoby, jeżeli:

  • zostało im przedstawione Wypowiedzenie Wynajmu (Notice to Vacate) lub  Powiadomienie o Zamiarze Wyprowadzenia się (Notice of Intention to Vacate), które wygasa w terminie krótszym niż 14 dni, a wynajmujący lub agent chcą pokazać nieruchomość potencjalnemu najemcy
  • nieruchomość ma zostać sprzedana lub użyta jako zabezpieczenie kredytu, a wynajmujący lub agent chcą pokazać ją potencjalnemu nabywcy lub pożyczkodawcy (uwaga: to prawo wstępu nie obejmuje klauzuli „otwarcia do wglądu” lub robienia zdjęć w celu zareklamowania lokalu na sprzedaż — więcej informacji w sekcji wynajmujący sprzedaje nieruchomość)
  • muszą dokonać wejścia do domu, żeby wypełnić swój obowiązek zgodnie z umową najmu (dzierżawy), ustawą Residential Tenancies Act 1997 lub innym przepisem prawa
  • poddają nieruchomość wycenie
  • mają uzasadnione podstawy, aby sądzić, że nie dopełniasz swoich obowiązków w ramach umowy najmu lub ustawy Residential Tenancies Act 1997
  • chcą dokonać inspekcji nieruchomości (o ile nie była ona przeprowadzana w ciągu ostatnich 6 miesięcy i nie odbywa się w okresie pierwszych 3 miesięcy od pierwszego najmu)


Jeśli wynajmujący lub agent chcą wejść do wynajmowanej przez Ciebie nieruchomości, muszą oni:

  • doręczyć Ci pisemne powiadomienie o zamiarze wstępu z co najmniej 24-godzinnym uprzedzeniem, podając uzasadniony powód wizyty
  • dostarczyć Ci powiadomienie pocztą lub doręczyć je osobiście w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00 (jeżeli powiadomienie jest wysyłane pocztą, muszą dodać wystarczający margines czasu na jego doręczenie. Więcej informacji na stronie Australia Post — terminy realizacji przesyłek). Wynajmujący może przekazać Ci powiadomienie drogą elektroniczną, np. pocztą e-mail, jeśli wyrażasz na to zgodę (w sekcji początek najmu znajdziesz więcej informacji odnośnie wyrażania zgody na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną)
  • odwiedzić Cię jedynie w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem świąt państwowych
  • przybywać na terenie nieruchomości tylko tak długo, jak jest to konieczne

Wynajmujący lub agent mogą również wejść do wynajmowanej przez Ciebie nieruchomości z dowolnego powodu, jeśli w ciągu ostatnich 7 dni otrzymali Twoją zgodę na takie działanie. Wstęp ten może nastąpić w dowolnym uzgodnionym z Tobą czasie, a wynajmującemu lub agentowi może w tym przypadku także towarzyszyć inna osoba, np. rzemieślnik, wymagana, aby dokonać aktu wejścia.

Jeśli zostało Ci przedstawione należyte powiadomienie, masz obowiązek zezwolić wynajmującemu lub agentowi na wejście do nieruchomości, nawet jeśli odbywa się to w niedogodnym dla Ciebie czasie lub w trakcie Twojej nieobecności. Możesz jednak być w stanie wynegocjować czas bardziej Ci odpowiadający. Osoba wchodząca do wynajmowanego przez Ciebie domu musi zachowywać się w rozsądny sposób oraz opuścić lokal natychmiast po zakończeniu sprawy wymagającej wstępu.

Jeśli wynajmujący lub agent nie przestrzegają właściwych procedur postępowania, ich wejście do wynajmowanego przez Ciebie domu bez uzasadnionego powodu stanowi wykroczenie.

Jeśli Twoje mienie zostało uszkodzone podczas wizyty wynajmującego lub agenta, możesz ubiegać się o odszkodowanie.

nakazy sądowe

Jeśli wynajmujący lub agent nie zastosują się do właściwych wymagań wstępu, dokonują częstych lub nękających Cię wizyt, możesz zwrócić się do Wiktoriańskiego Trybunału Cywilno-Administracyjnego (Victorian Civil and Administrative Tribunal, VCAT) celem wydania Zakazu Zbliżania się (Restraining Order). Dotyczy to również uporczywych rozmów telefonicznych lub listów, ponieważ także one stanowią naruszenie Twojego prawa do niezakłóconego użytkowania nieruchomości. Zakaz Zbliżania się może zakazać lub ograniczyć wynajmującemu lub agentowi prawo wstępu do nieruchomości lub do kontaktowania się z Tobą, i może być egzekwowany przez policję. Naruszenie Zakazu Zbliżania się przez wynajmującego lub agenta stanowi wykroczenie i może skutkować pociągnięciem ich do odpowiedzialności karnej.

Wejście przez wynajmującego lub agenta do wynajmowanej przez Ciebie nieruchomości bez spełnienia odnośnych wymagań wstępu jest wykroczeniem, chyba że następuje ono z uzasadnionego powodu, np. w sytuacji awaryjnej. Naruszenia prawa wstępu możesz zgłaszać w Wiktoriańskim Biurze Ochrony Klienta (Consumer Affairs Victoria), które wystosuje wobec wynajmującego lub agenta powiadomienie o naruszeniu, jeśli nie zastosowali się oni do przepisów prawa.

wyprowadzka

Jeśli wynajmujący lub agent w dalszym ciągu dokonują aktów nękania, możesz przerwać najem w drodze wyprowadzki. Jeśli Twoja umowa najmu nie jest umową na czas określony, możesz po prostu przedstawić 28-dniowe pisemne wymówienie i wyprowadzić się. W przypadku wysyłania powiadomienia pocztą, zalecamy skorzystanie z listu poleconego i dodanie wystarczającego marginesu czasu na doręczenie korespondencji. Więcej informacji na stronie Australia Post — terminy realizacji przesyłek. Możesz również przekazać swoje  Powiadomienie o Zamiarze Wyprowadzenia się (Notice of Intention to Vacate) elektronicznie (na przykład pocztą e-mail), jeśli wynajmujący wyraził zgodę na przekazywanie powiadomień tą drogą.  Jeżeli wysyłasz powiadomienie pocztą elektroniczną, upewnij się, że jest ono zaadresowane na adres e-mail wskazany przez wynajmującego lub agenta nieruchomości i w miarę możliwości uzyskaj potwierdzenie odczytania wiadomości.

Jeśli masz umowę najmu na czas określony, będzie konieczne, aby w ciągu 14 dni doręczyć wynajmującemu Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania (Breach of Duty Notice) w kwestii naruszenia Twojego prawa do niezakłóconego użytkowania nieruchomości — patrz sekcja kiedy wynajmujący naruszył umowę. Następnie możesz wystąpić do Trybunału VCAT o Nakaz Zastosowania się (Compliance Order).  Jeśli wynajmujący lub agent w dalszym ciągu nie zaprzestaną nękania, możesz doręczyć im 14-dniowe Powiadomienie o Zamiarze Wyprowadzenia się (Notice of Intention to Vacate) z powodu naruszenia nakazu VCAT — więcej informacji na ten temat w sekcji zerwanie umowy najmu. W sprawie porad odnośnie możliwości wyprowadzki skontaktuj się z nami, lokalną usługą TAAP, dostawcą usług Tenancy Plus lub Społecznym Centrum Doradztwa Prawnego (Community Legal Centre).

Może Ci również przysługiwać odszkodowanie z tytułu niezapewnienia przez wynajmującego lub agenta niezakłóconego korzystania z wynajmowanej nieruchomości.

zamki

Jeżeli zmienisz jakiekolwiek zamki w nieruchomości, musisz przekazać wynajmującemu zapasowy klucz. Jeżeli nie jesteś „osobą chronioną” na mocy Powiadomienia o Przemocy w Rodzinie (Family Violence Safety Notice)Nakazu Interwencyjnego (Intervention Order) lub Nakazu Zapewnienia Bezpieczeństwa Osobistego (Personal Safety Intervention Order), nie zalecamy wymiany zamków w celu ochrony Twojej prywatności.  Jeśli odmówisz wręczenia wynajmującemu klucza, może on/ona wystosować wobec Ciebie Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania.

Nie wolno Ci zmieniać żadnego zamka, który jest częścią systemu klucza uniwersalnego (zawierającego klucz główny, który pasuje do innych zamków, takich jak wszystkie drzwi w jednym bloku mieszkalnym) bez uzyskania uprzedniej zgody wynajmującego.  Jeśli wynajmujący nie zgadza się na wymianę zamka bez uzasadnionego powodu, możesz wystąpić do Trybunału VCAT o nakaz, który pozwoli Ci zmienić zamek bez jego/jej zgody.

zamki a problem przemocy w rodzinie lub nakazy o zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego/powiadomienia  o przemocy w rodzinie

Jeżeli jesteś „osobą chronioną” na mocy Powiadomienia o Przemocy w Rodzinie (Family Violence Safety Notice)Nakazu Interwencyjnego (Intervention Order) lub Nakazu Zapewnienia Bezpieczeństwa Osobistego (Personal Safety Intervention Order), a osoba „pozwana” (sprawca aktów przemocy) ma zakaz wstępu do wynajmowanej przez Ciebie nieruchomości, masz prawo zmienić zamki w drzwiach zewnętrznych oraz oknach, w tym zamek w systemie klucza głównego. Twoje imię i nazwisko nie musi figurować na umowie najmu, ale musisz mieszkać w danej nieruchomości. Musisz również dać klucz dowolnemu z innych lokatorów zamieszkujących w tej nieruchomości (z wyjątkiem osoby pozwanej).

Klucz do nowego zamka wraz z kopią powiadomienia o przemocy w rodzinie albo nakazu interwencyjnego powinien też zostać przekazany wynajmującemu lub agentowi, którzy jednak nie mogą przekazać klucza do nowego zamka osobie pozwanej przez cały czas obowiązywania powiadomienia lub nakazu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uiszczeniu kosztów zamków wymagających zmiany, możesz wystąpić do Trybunału Pomocy Ofiarom Przestępstw (Victims of Crime Assistance Tribunal, VOCAT) o pilne wsparcie finansowe. Więcej informacji możesz uzyskać, dzwoniąc na infolinię dla ofiar przestępstw Victims of Crime pod numer 1800 819 817 (połączenie bezpłatne).  Także Twoje lokalne Społeczne Centrum Doradztwa Prawnego (Community Legal Centre) może służyć pomocą w zakresie nakazów interwencyjnych oraz spraw VOCAT, a agencja The Orange Door pomóc Ci nawiązać kontakt z usługami wsparcia prawnego i finansowego.

poufność

Sposoby korzystania przez agentów nieruchomości z Twoich danych osobistych są uregulowane odnośnymi przepisami.  Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące sposobów wykorzystania Twoich informacji, skontaktuj się z Australijskim Komisarzem ds. Informacji (Australian Information Commissioner) pod numerem 1300 363 992 lub złóż pisemną skargę do Wiktoriańskiego Biura Ochrony Klienta (Consumer Affairs Victoria) lub Wiktoriańskiego Instytutu Nieruchomości (Real Estate Institute of Victoria).  

Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

[box type=warning] Informacje na tej stronie odnoszą się do istniejących okresowych umów najmu oraz umów najmu na krótki czas określony (nieprzekraczający okresu 5 lat). Informacje są aktualne na dzień publikacji, jednakże mogą ulegać zmianie wraz z przyszłymi zmianami przepisów dotyczących wynajmu nieruchomości. Jeśli nie masz pewności, jakie przepisy mają zastosowanie w Twoim przypadku, zalecamy zasięgnięcie porady prawnej. [/box]

[headline]the law [/headline]

Residential Tenancies Act 1997 (AustLII website)
section 67 – quiet enjoyment
section 70 – locks
section 70A – locks for properties subject to intervention orders/notices
section 71 – applying to VCAT to change locks without consent
section 85 – entry of rented premises
section 86 – grounds for entry
section 87 – manner of entry
section 88 – what must be in notice of entry?
section 89 – duty to allow entry if requirements met
section 90 – applying to VCAT for compensation if damage is caused during entry
section 91 – applying to VCAT for a restraining order
section 91A – offence to enter premises without meeting requirements

[headline]powiązane strony[/headline]

wynajmujący sprzedaje nieruchomość
jak złożyć skargę
odszkodowanie dla najemców
kiedy chcesz się wyprowadzić
zerwanie umowy najmu
rozpoczęcie najmu
trybunał (VCAT)

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept