Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.

Kiedy otrzymasz Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania

Jeśli twój wynajmujący uważa, że nie wywiązałeś się z jednego lub więcej obowiązków zgodnie z Residential Tenancies Act 1997 (Ustawą o najmie mieszkaniowym z 1997 r.), może ci wręczyć Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania (Breach of Duty Notice).

ta strona

Jakie są obowiązki najemców?
Co musi zawierać Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania?
Nakazy odszkodowania i zastosowania się
Wypowiedzenie Najmu
Wręczenie swojemu wynajmującemu Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania

Jakie są obowiązki najemców?

Następujący wykaz przedstawia obowiązki najemców zgodnie z Ustawą. Zgodnie z tymi obowiązkami, najemca musi:
[list type=”square_list”]

 • nie stwarzać kłopotów i nie zakłócać spokoju, wygody lub prywatności sąsiadujących z nim najemców
 • utrzymywać nieruchomość w rozsądnie czystym stanie
 • nie uszkadzać nieruchomości i wspólnych pomieszczeń i terenów
 • nie dodawać elementów wyposażenia (takich, jak haczyki do obrazków) ani nie dokonywać zmian w nieruchomości bez zgody wynajmującego
 • przed wyprowadzeniem się, przywrócić nieruchomość do jej stanu pierwotnego, jeżeli dokonano zmian
 • dostarczyć wynajmującemu klucza, jeżeli został zmieniony lub dodany zamek do drzwi wejściowych lub okna
 • zezwolić wynajmującemu na wstęp do nieruchomości po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia na piśmie

[/list]

Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania jest formalnym powiadomieniem, że musisz przestać „nie wywiązywać się ze swoich obowiązków”, jako najemca i/lub zapłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia. W przeciwnym razie wynajmujący może wystąpić do Wiktoriańskiego Trybunału Cywilno- Administracyjnego (Victorian Civil and Administrative Tribunal) o nakaz, żebyś to zrobił.

Co musi zawierać Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania?

Po to, żeby mogło być ważne, Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania musi:
[list type=”square_list”]

 • stwierdzać, który obowiązek lub obowiązki zgodnie z Ustawą zostały przez ciebie zdaniem wynajmującego niedotrzymane
 • podać szczegóły strat lub uszkodzeń spowodowanych naruszeniem
 • stwierdzić, że masz naprawić szkodę i/lub zapłacić odszkodowanie
 • powiadomić, że nie wolno ci powtórzyć tego naruszenia
 • powiadomić, że jeżeli nie zareagujesz na to w odpowiedni sposób, wynajmujący będzie mógł wystąpić o nakaz odszkodowania i/lub zastosowania się do nakazu Victorian Civil and Administrative Tribunal
 • powiadomić, że wynajmujący może ci wręczyć 14-dniowe Wypowiedzenie Najmu, jeżeli nie wywiążesz się z tego samego obowiązku po raz trzeci, a w pierwszych dwóch przypadkach otrzymałeś ważne Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania
 • zostać ci doręczone osobiście lub, a jeżeli zostanie wysłane pocztą, to przewidzieć dodatkowo 2 dni robocze na dostarczenie poczty
 • być użyte jedynie w odniesieniu do nie wywiązania się z obowiązku zgodnie z Residential Tenancies Act 1997, a nie z jakiegokolwiek innego powodu.

[/list]

Istnieje różnica pomiędzy niedotrzymaniem zobowiązania a naruszeniem umowy najmu (dzierżawy). Na przykład, trzymanie zwierzęcia domowego może być naruszeniem twojej umowy najmu, ale nie jest niewywiązaniem się ze swoich obowiązków zgodnie z Residential Tenancies Act 1997. Wynajmujący nie może doręczyć Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania za naruszenie warunku w twojej umowie najmu, ale może wystąpić do Trybunału o nakaz zastosowania się.

Nakazy odszkodowania i zastosowania się

Jeżeli wynajmujący wystąpi do Victorian Civil and Administrative Tribunal o nakaz odszkodowania i/ lub zastosowania się, będzie musiał ci wysłać kopię swojego wniosku. Następnie otrzymasz z Trybunału Powiadomienie o Rozprawie (Notice of Hearing) z podaniem godziny, daty i miejsca rozprawy. Jeśli zechcesz zakwestionować żądanie wynajmującego, będziesz musiał udać się na rozprawę Trybunału. Jeżeli nie przyjdziesz na rozprawę, odbędzie się ona bez ciebie i jest bardzo prawdopodobne, że zakończy się korzystnie dla wynajmującego, ze szkodą dla ciebie.

Na rozprawie Trybunału będziesz miał możliwość kwestionować twierdzenia wynajmującego i/lub uzyskać zmniejszenie sumy odszkodowania.

O ile wynajmujący musi przekonać Trybunał, że naruszyłeś Residential Tenancies Act 1997 oraz przedstawić dowody na poparcie swojego roszczenia, powinieneś przygotować się do obrony (np. przynosząc zdjęcia, przyprowadzając świadków lub przedstawiając oświadczenia świadków). Więcej informacji znajdziesz w arkuszach informacyjnych Defending a compensation claim (Obrona przed roszczeniem o odszkodowanie) oraz The Victorian Civil and Administrative Tribunal, lub zwracając się do Tenants Union/Tenants Victoria o poradę.

Wypowiedzenie Najmu

Jeżeli wynajmujący uważa, że nie naprawiłeś naruszenia w ciągu 14 dni po otrzymaniu od niego Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania, będzie ci mógł wręczyć trzecie powiadomienie i/ lub wystąpić do Victorian Civil and Administrative Tribunal o nakaz zastosowania się. Jeżeli Trybunał wyda wyrok na korzyść wynajmującego, a ty go nie wykonasz, wynajmujący będzie mógł wręczyć ci 14-dniowe Wypowiedzenie Najmu (Notice to Vacate).

Consumer Affairs Victoria może ścigać sądownie za niezastosowanie się do wyroku Trybunału, co odnosi się do zarówno pieniężnych, jak i bezpieniężnych wyroków. W chwili druku, kara wynosi $2442.80, plus $610.70 za każdy dzień do czasu zastosowania się do wyroku, do maksymalnej sumy $7328.40.

Wynajmujący może ci również wręczyć 14-dniowe Wypowiedzenie Wynajmu bez udawania się do Trybunału, jeżeli nie wywiążesz się z tego samego obowiązku po raz trzeci, a w pierwszych dwóch przypadkach otrzymałeś ważne Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania.

Wręczenie swojemu wynajmującemu Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania

Jako najemca, możesz wręczyć swojemu wynajmującemu Powiadomienie o Niedotrzymaniu Zobowiązania, jeżeli sądzisz, że nie wywiązał się z obowiązku zgodnie z Residential Tenancies Act 1997. Więcej informacji znajdziesz w arkuszach informacyjnych Giving your landlord a Breach of Duty Notice (Wręczenie swojemu wynajmującemu Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania) oraz Complaints about landlords and real estate agents (Skargi na wynajmujących i agentów nieruchomości).

[box type=”warning”]Informacja te jest jedynie wskazówką i nie powinna być stosowana zamiast profesjonalnej porady prawnej.[/box]

Pokrewne strony

Skargi na wynajmującego i agenta nieruchomości
brona przed żądaniem odszkodowania
Wręczenie swojemu wynajmującemu Powiadomienia o Niedotrzymaniu Zobowiązania
Wiktoriański Trybunał Cywilno-Administracyjny

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji lub pomocy, prosimy skontaktować się z nami


When you get a Breach of Duty Notice | Polish | September 2011

Was this page helpful?

Cookies and Privacy:This site uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Find out more Accept